Δ. Λύχρου: Πολλές οι ευθύνες για την απαξίωση της αγοράς

Για τα δικαιώματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τις προμήθειες που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο 5 της IDD μιλά σε συνέντευξή της στο iw η πρόεδρος της ΕΕΑΕ, Δήμητρα Λύχρου, τονίζοντας ότι ο κλάδος τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές αλλαγές. Θέτοντας κατά τη συνομιλία μας, τα προβλήματα του κλάδου γενικά, υπογραμμίζει ότι η αγορά σήμερα καλείται να αποδείξει ότι είναι ικανή και έτοιμη.

Επανερχόμενη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, εξηγεί ότι οι απαιτήσεις αυξάνονται διαρκώς και οι νέοι που θα εισέλθουν στον κλάδο χρειάζεται να διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως αγάπη για τον άνθρωπο, ηθική στη συναλλακτική πρακτική, υπομονή, επιμονή.

στην Έλενα Ερμείδου και τον Βάϊο Κρόκο

  • Πώς διαμορφώνεται σήμερα το περιβάλλον για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

Τα πολλά τελευταία χρόνια, ο κλάδος βρέθηκε αντιμέτωπος με ρυθμίσεις, αλλαγές, κανονιστικές διατάξεις και προσαρμογές που μπορεί να είχαν θετική προοπτική, αλλά αποτέλεσαν και τροχοπέδη στην ανάπτυξή του. Θυμίζω: Τειρεσίας, Οδηγία 2016/02, GDPR, επαναπιστοποιήσεις ανά πενταετία, ετήσιες υποχρεωτικές 15 ώρες εκπαίδευσης, κατάργηση θέσης δόκιμου συμβούλου και, άρα, κενό στη διαδικασία εισαγωγής στο επάγγελμα.

Παράλληλα, ένα εξοντωτικό ασφαλιστικό σύστημα, με εισφορές που συχνά φθάνουν και το 70% του εισοδήματος και προκαταβολή του 100% του επόμενου έτους, έδειξαν την «πόρτα εξόδου» σε πολλούς συναδέλφους, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία των επιμελητηρίων της χώρας.

Το περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα, μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση και μια τελική παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, βρίσκει την Πολιτεία να συζητά για την ανάγκη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, αξιολογώντας, υπό όρους, τη συνεισφορά που μπορεί να προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση, τουλάχιστον στον δεύτερο και τρίτο πυλώνα.

Ο ρόλος της διαμεσολάβησης είναι καίριος και είναι ο μοχλός διείσδυσης στην καρδιά του προβλήματος. Είναι ο φορέας που θα προσφέρει το όφελος στο κοινωνικό σύνολο.

  • Τι έχει αλλάξει με την IDD σε ό,τι αφορά τις προμήθειες και τα δικαιώματα;

Στο θέμα των αλλαγών στα δικαιώματα και τις προμήθειες, πρέπει να επισημάνουμε την πολύ σημαντική τροποποίηση που πετύχαμε να συμπεριληφθεί στο άρθρο 5 του Ν. 4583/2018. Στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή παρουσιάσαμε τα θέματα που δημιουργούσαν προβλήματα στους διαμεσολαβητές κατά τη διάρκεια της παραμονής, αλλά και της αποχώρησής τους από τις εταιρείες. Μετά από ανάλυση, αιτιολόγηση και επιμονή, πετύχαμε να δημιουργηθεί το άρθρο 5, που ρυθμίζει θέματα εθνικής νομοθεσίας, και όπου στην παράγραφο 3 αναφέρονται οι υποχρεώσεις των μερών στην περίπτωση λύσης της σύμβασης.

Το άρθρο αναφέρει: «Αν, για οποιονδήποτε λόγο, λυθεί η σύμβαση μεταξύ Ασφαλιστικής Επιχείρησης και Ασφαλιστικού Πράκτορα ή Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, η Ασφαλιστική Επιχείρηση καταβάλλει στον Ασφαλιστικό Πράκτορα ή τον Συντονιστή ποσό που ισούται με την προμήθεια τριών (3) ετών που θα δικαιούτο, αν δεν είχε λυθεί η σύμβαση, και αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί, γι’ αυτό το διάστημα, να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Η παραγωγή τεκμαίρεται ότι παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, εφόσον διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη για το ασφαλιζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αντικείμενο, χωρίς ουσιώδη μεταβολή των ορίων της αρχικής ασφαλιστικής σύμβασης. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με αναλυτική κατάσταση, για την διατηρούμενη σε ισχύ παραγωγή και τις προμήθειες που αναλογούν σε αυτή.

Το βάρος απόδειξης για την απώλεια της παραγωγής φέρει η ασφαλιστική επιχείρηση.

Το ποσό δεν καταβάλλεται αν η σύμβαση λύθηκε με πρωτοβουλία του διαμεσολαβητή.

Αν ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή για αξιόποινες πράξεις από τη σχέση του με την ασφαλιστική επιχείρηση ή που τελέστηκαν επ’ ευκαιρία αυτής, καταβάλλεται το ήμισυ του ποσού που θα δικαιούτο, αν δεν είχε λυθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή παύσης της ποινικής δίωξης ή εν γένει απαλλαγής του πράκτορα ή του συντονιστή από τις σχετικές κατηγορίες, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει εντόκως το ποσό που υπολείπεται.

Αντίθετα, αν ο πράκτορας ή ο συντονιστής καταδικαστεί αμετάκλητα, επιστρέφει εντόκως το ποσό που έλαβε μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης».

Στη συνέχεια, αναφέρονται τα δικαιώματα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, μόνιμης ολικής ανικανότητας ή και θανάτου.

Ο νόμος ορίζει: «Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιστικού Πράκτορα ή του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, η Ασφαλιστική Επιχείρηση καταβάλλει ποσό που ισούται με την προμήθεια τεσσάρων (4) ετών που αναλογεί στην παραγωγή η οποία εξακολουθεί γι’ αυτό το διάστημα να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλιστικού Πράκτορα ή του Συντονιστή, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στα πρόσωπα που ο πράκτορας ή ο συντονιστής έχει ορίσει ως δικαιούχους. Αν δεν έχουν οριστεί δικαιούχοι, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει το ποσό αυτό στους κληρονόμους του θανόντος κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας.

Στην περίπτωση αποχώρησης του Ασφαλιστικού Πράκτορα ή του Συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, λόγω Συνταξιοδότησης, η Ασφαλιστική Επιχείρηση του καταβάλλει ποσό που ισούται με την προμήθεια τριών (3) ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί να παραμένει γι’ αυτό το διάστημα σε αυτήν».

Στα θέματα προμηθειών και δικαιωμάτων, που μέσω του νόμου τακτοποιούνται, έγιναν πολλά και σημαντικά. Μένει να τα δούμε να αποτυπώνονται και στις νέες συμβάσεις που έπρεπε να έχουν αντικαταστήσει ήδη τις παλαιές. Μέχρι τώρα, είναι λίγες οι εταιρείες που έχουν παρουσιάσει νέες συμβάσεις, και ακόμη λιγότερες αυτές που έχουν υιοθετήσει τις ρυθμίσεις του Ν. 4583/2018.

Περιμένουμε να δούμε μεγαλύτερο δείγμα συμβάσεων για να διαπιστώσουμε αν οι εταιρείες, μέσω των νομικών τους υπηρεσιών, κατενόησαν και υιοθέτησαν τις αλλαγές που επιφέρει ο νόμος.

  • Υπάρχουν θέματα που χρήζουν βελτίωσης στον κλάδο;

Στο τρίτο ερώτημά σας, που αφορά τις ανάγκες βελτιώσεων στον κλάδο, θα σας έλεγα ότι υπάρχουν πολλά που μπορεί και πρέπει να γίνουν. Είναι πολλές και πολλών οι ευθύνες για την καθήλωση της αγοράς και την απαξίωση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας.

Ανεπαρκής εποπτεία, διαχρονικά, που επέτρεψε να αναπτυχθούν πρακτικές που έβλαψαν τον θεσμό, και πολιτικές που με ιδεοληψία τοποθετήθηκαν απέναντι στην ιδιωτική ασφάλιση και συνετέλεσαν στην καθήλωσή της. Σήμερα, που ίσως διαφαίνεται μια πιο θετική στάση στην ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να αναλάβει, έστω και συμπληρωματικά, η ιδιωτική ασφάλιση, η αγορά καλείται να αποδείξει ότι είναι και ικανή και έτοιμη.

  • Με ποια κριτήρια θα πρέπει να εισέρχονται στον κλάδο νέα άτομα;

Όσον αφορά τα κριτήρια εισόδου νέων στον χώρο, αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα και περιορίζονται στα επιτυχή αποτελέσματα στις εξετάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Αν όμως αναζητούμε τα κριτήρια της επιτυχούς παραμονής στον χώρο, τότε τα πράγματα αλλάζουν.

Ο χώρος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι πλέον πολύ απαιτητικός, και ο νέος ή η νέα που θα αποφασίσει να εργασθεί, για να επιτύχει, οφείλει να συνδυάζει βαθιά γνώση του αντικειμένου, αγάπη για τον άνθρωπο, ηθική στη συναλλακτική του πρακτική, και υπομονή και επιμονή. Μακροχρόνια, είναι βέβαιο ότι θα ανταμειφθεί.

  • Είναι σήμερα ο κλάδος περισσότερο ενωμένος από ό,τι στο παρελθόν;

Τα θέματα είναι κοινά στις κατηγορίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και οι σύλλογοι τα αντιμετωπίζουν με την ίδια ευαισθησία. Είναι ανάγκη σήμερα, και υπό το πρίσμα της ενοποίησης που επέβαλε ο Ν. 4583/2018, να αντιμετωπισθούν με μεγάλη σοβαρότητα και να εκφρασθούν με ακόμη μεγαλύτερη συνοχή στο σύνολό τους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*