Αναβάθμισε τον αντασφαλιστικό κλάδο η AM Best

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Σε αναβάθμιση των προοπτικών για τον διεθνή αντασφαλιστικό κλάδο σε «σταθερές» (από «αρνητικές» προηγουμένως) προχώρησε ο εξειδικευμένος οίκος αξιολόγησης AM Best.

Όπως αναφέρει στη σχετική μελέτη, η κίνηση υπαγορεύεται –μεταξύ άλλων- από την «αυξανόμενη ευθυγράμμιση μεταξύ των παραδοσιακών και των εναλλακτικών κεφαλαίων στο τομέα των αντασφαλειών περιουσίας και ατυχημάτων». Οι σταθερότερες συνθήκες τιμολόγησης, το περιβάλλον αύξησης των επιτοκίων διεθνώς, οι ευκαιρίες ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές και η συνεχιζόμενη σταθερότητα στον κλάδο αντασφαλειών ζωής λειτούργησαν ως καταλύτες για την αναβάθμιση των προοπτικών.

Σύμφωνα πάντα με την AM Best, οι αντασφαλιστικές εταιρείες που αξιολογεί παραμένουν καλά κεφαλαιοποιημένες παρά τις σημαντικές ζημίες από φυσικές καταστροφές. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη πλεοναζόντων κεφαλαίων  στον κλάδο γενικών αντασφαλειών παρέχει στις εταιρείες την ευκαιρία να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες στην αγορά για να προσφέρουν προϊόντα, να επενδύουν σε καινοτόμες λύσεις και να διερευνούν εξαγορές και συγχωνεύσεις. Η AM Best παρατηρεί πάντως ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις εγκυμονούν και κινδύνους για τον ενοποιημένο όμιλο, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως «προπέτασμα» για προβληματικούς κλάδους. Από την άλλη πλευρά, τα «συνετά» deals μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και το συνολικό capacity της αγοράς.

Επιπροσθέτως, τα πλεονάζοντα κεφάλαια εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στην τιμολόγηση των κινδύνων και επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Παρόλα αυτά, οι αντασφαλιστικές εταιρείες που καλωσορίζουν τα εναλλακτικά κεφάλαια ανοίγονται σε μια μεγαλύτερη «δεξαμενή» πελατών και επενδυτών και αποκτούν την ικανότητα να αποκομίζουν χαμηλού ρίσκου έσοδα βασισμένα σε προμήθειες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*