ΕΙΑΣ, σεμινάριο, ασφαλίσεις

EIAS Certified Specialist in Life Insurance and Risk Underwriting

Ένα 20ωρο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής & Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής – EIAS Certified Specialist in Life Insurance and Risk Underwriting θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) τις ημερομηνίες Δευτέρα 17/9, Τρίτη 18/9, Δευτέρα 24/9, Τρίτη 25/9 και Δευτέρα 1/10, ώρες 16:00-19:20 .

Το πρόγραμμα επαναφέρει τις παραδοσιακές Ασφαλίσεις Ζωής στο προσκήνιο, αναπτύσσει ειδικούς τομείς αξιοποίησής τους, παρουσιάζει το εύρος των εφαρμογών τους, τις συνιστώσες τους, τα οφέλη τους και τους λόγους αγοράς τους, κατά την ακόλουθη θεματολογία:

α. Η Αγορά Ασφαλίσεων Ζωής: Διεθνής και Ελληνική Εμπειρία, Τάσεις, Μεγέθη και Προοπτικές

β. Νομοθετικό και Φορολογικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων Ζωής

γ. Κίνδυνοι κατά τα Στάδια του Ανθρώπινου Κύκλου Ζωής

δ. Σχέδια Ασφαλίσεων Ζωής και Κύρια Ασφαλιστικά Προσαρτήματα

ε. Πλεονεκτήματα και Οφέλη Ασφαλίσεων Ζωής Υπέρ Των Πελατών

στ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών (αξιολόγηση και αποδοχή κινδύνου, πρωτόκολλα εκδόσεων και αποζημιώσεων, …)

ζ. Ειδικές Εφαρμογές Ασφαλίσεων Ζωής (αποπληρωμή φόρου κληρονομιών, Key Man Insurance, χρηματοδότηση σπουδών και επαγγελματικής ανάπτυξης, …)

η. Κίνητρα Αγοράς Ασφαλίσεων Ζωής.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ζωής και της Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και ολοκληρωμένης διοίκησής τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Ασφαλίσεων Ζωής ή να εξειδικευθούν περαιτέρω σε αυτά τα θεματικά πεδία
  • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Underwriting, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις Ασφαλίσεις Ζωής
  • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων ζωής και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος
  • Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των  Ασφαλίσεων Ζωής στο εκπαιδευτικό κοινό, η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους, η εμβάθυνση στα οφέλη τους και η ανάπτυξη μεθόδων προβολής και πωλήσεών τους.

Οι απόφοιτοι θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIFE INSURANCE & RISK  UNDERWRITING, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 150 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο EIAS CERTIFIED in LIFE INSURANCE & RISK UNDERWRITING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*