νομικά βιβλία, σφυρί, δικαστική απόφαση

Επικουρικό Κεφάλαιο – Προδικασία – Διακοπή Παραγραφής

Επικουρικό Κεφάλαιο – Προδικασία

Διακοπή Παραγραφής

Η απαιτούμενη προπαρασκευαστική διαδικασία κατ΄άρθρ.262 ΑΚ σε συνδυασμό με άρθρ. 4 εδ.δ Ν.4092/2012 διακόπτει την παραγραφή αξίωσης κατά Επικουρικού Κεφαλαίου (1)

(Δημοσιεύεται στην Τ.Ν.Π. ο Σόλων)

Με την διάταξη του άρθρου 4 εδ. δ’ του Ν. 4092/2012 θεσπίζεται το απαράδεκτο της αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, αν δεν προηγηθεί η επίδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη αυτή αίτησης, η οποία, συνεπώς αποτελεί προπαρασκευαστική διαδικασία και επιφέρει τη διακοπή της παραγραφής των αξιούμενων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου δικαιωμάτων του παθόντα.

Με την κατωτέρω απόφασή του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δέχθηκε ότι

η αγωγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα, εφόσον η τήρηση της προπαρασκευαστικής διαδικασίας συνιστά κατ’ άρθρ. 262 ΑΚ διακοπτικό λόγο της πενταετούς παραγραφής του άρθρου 10 παρ. 2 Ν. 489/1976, όπως ισχύει με το άρθρο 7 του Ν.3557/2007, (με έναρξη ισχύος 14.5.2007), εκτός δηλαδή από προϋπόθεση για το παραδεκτό της αγωγής.

Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων κοινοποίησε , όπως δέχθηκε το Εφετείο στις 22.7.2013 την από 19.7.2013 εξώδικη δήλωση – αίτηση αποζημίωσης προς το Επικουρικό Κεφάλαιο ,με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του ,με δικαστικό επιμελητή, χωρίς να αμφισβητείται τούτο ειδικά από το αναιρεσείβλητο Επικουρικό Κεφάλαιο. Η παραπάνω κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης – αίτησης (άρθ.4 εδ.δ Ν.4092/2012) έγινε πριν την συμπλήρωση της πενταετίας από το ατύχημα. Το Επικουρικό Κεφάλαιο απέστειλε στις 24.9.2013 αρνητική απαντητική επιστολή που δήλωσε την άρνησή του για την εξώδικη ικανοποίηση του παθόντα ενάγοντα. Ακολούθως ο αναιρεσείων εντός της τρίμηνης προθεσμίας από την παραπάνω αρνητική επιστολή του Επικουρικού Κεφαλαίου, (που έληγε στις 25.12.2013 και λόγω της αργίας των Χριστουγέννων στις 27.12.2013 ), άσκησε την ένδικη αγωγή του στις 21.10.2013 ,δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της προπαρασκευαστικής διαδικασίας. Συνεπώς η αγωγή του ασκήθηκε εμπρόθεσμα.

Δεκτός ο εκ του 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης της Εφετειακής απόφασης που εσφαλμένα ερμήνευσε και δεν εφάρμοσε τις ανωτέρω ουσιαστικές διατάξεις για ευθεία παραβίαση του άρθρ. 262 ΑΚ και του άρθρ. 4 εδ. δ’ του Ν. 4092/2012.

 

Περισσότερα εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*