INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α: Υλοποίηση Επιχειρηματικού Πλάνου 2012 – 2016

Οι σημαντικότεροι στόχοι που είχαν τεθεί στο Επιχειρηματικό Πλάνο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. για την πενταετία 2012 – 2016 επετεύχθησαν παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα. Οι κυριότεροι στόχοι ήταν οι εξής:

 • Αύξηση του Κύκλου Ασφαλιστικών Εργασιών παρά την κρίση, τα Capital Controls και το κούρεμα των Ομολόγων.

Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. πέτυχε στην πενταετία 2012 – 2016 αύξηση της Παραγωγής κατά 21,83% σε αντίθεση με το σύνολο του Κλάδου που είχε μείωση κατά -22,18%.

Ειδικότερα, στον Κλάδο της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων που αποτελεί το 78% της παραγωγής της Εταιρίας, η αύξηση ήταν της τάξης του 22,25% έναντι μείωσης κατά -39,83% στο σύνολο του Κλάδου.

Δεδομένων των συνθηκών της Ελληνικής Οικονομίας, της εξέλιξης του Κλάδου και των ιδιαιτέρων συνθηκών ανταγωνισμού, η Εταιρία θεωρεί ότι ο στόχος αυτός έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και ξεπέρασε τις προσδοκίες που διαμόρφωσαν οι εξελίξεις στη χώρα μας.

 • Συνολικά Κέρδη προ φόρων 5ετίας 2012 – 2016. Στόχος: 42,99 εκατ. €

–   Το σύνολο των Κερδών της 5ετίας 2012 – 2016 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το ποσό των
50 εκατ. € γεγονός που οδηγεί σε υπέρβαση του στόχου κατά 16,28%

 • Λειτουργικά & Λοιπά Έξοδα 5ετίας. Στόχος: 44,5 εκατ. €

–   Τα Λειτουργικά Έξοδα της 5ετίας συγκρατήθηκαν στα 30,5 εκατ. € παρά τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου Solvency II. Υπέρβαση στόχου κατά 31,46%

 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων. Στόχος: 35,9 εκατ €

– Τα Ίδια Κεφάλαια αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 εκατ. € στις 31/12/2016 παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά σχεδόν 50%. Υπέρβαση στόχου κατά 39,27%

 • Σύνολο Ενεργητικού. Στόχος: 158,63 εκατ. €

– Επίσης επιτυχημένος στόχος αφού το Ενεργητικό αναμένεται να ξεπεράσει τα 160 εκατ. €. Υπέρβαση στόχου κατά 0,86%

Στο πλαίσιο των ποιοτικών επιτευγμάτων και της αύξησης των λοιπών μεγεθών, η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στην 5ετία 2012 – 2016, έχει υλοποιήσει τους εξής στόχους:

 • Στον τομέα της Πληροφορικής:

–   Δημιουργία υπερσύγχρονου Portal που δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες να υλοποιούν το 100% των εργασιών τους διαδικτυακά, καθώς επίσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στις οικονομικές και ασφαλιστικές πληροφορίες τους (καλύψεις, εξέλιξη ζημιών κ.λπ.) 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

–   Δημιουργία του Sales4Net, ενός πρωτοποριακού εργαλείου Διαδικτυακών Πωλήσεων, για αποκλειστική χρήση από τους συνεργάτες της Εταιρίας, που δίνει τη δυνατότητα για online πωλήσεις μέσα από την ιστοσελίδα του καθενός.

–   Υλοποίηση online Διατραπεζικού Συστήματος Εισπράξεων – Πληρωμών για άμεση ενημέρωση πληρωμής ασφαλίστρων.

–   Υλοποίηση σχεδίου Disaster Recovery για τα δεδομένα και την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας της Εταιρίας σε περίπτωση καταστροφικού συμβάντος.

–   Εφαρμογή συστημάτων Μέτρησης και Ελέγχου Κινδύνων, Υπολογισμού Φερεγγυότητας και Reporting των Εποπτικών Αρχών αλλά και του Καταναλωτικού Κοινού στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου Solvency II.

–   Εγκατάσταση προγράμματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων.

 • Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού:

– Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην Εταιρία κατά 63% στη διάρκεια της 5ετίας (119 εργαζόμενοι στις 31/12/2016 έναντι 73 εργαζομένων στις 31/12/2011).

– Δημιουργία Εταιρικής Τράπεζας Αίματος.

– Διαρκής επιμόρφωση εντός και εκτός εταιρίας.

 • Στον τομέα των Συνεργατών (Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές):

–  Αύξηση του αριθμού των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κατά 495% (1.695 διαμεσολαβητές το 2016 έναντι 285 το 2011).

–  Εφαρμογή δύο πρωτοποριακών Συστημάτων Συνεργασίας με βάση τη μέθοδο πληρωμής ασφαλίστρων:

α) το σύστημα Prepaid που απαιτεί προπληρωμή ασφαλίστρων. Σε αυτό εντάσσεται το 95% των συνεργατών και

β) τo σύστημα Plafond στο οποίο παρέχεται μία μικρή πίστωση στους συνεργάτες.

–  Υλοποιήθηκαν 36 Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές Ημερίδες και 9 Σεμινάρια Εκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης (συνολικής διάρκειας 269 εκπαιδευτικών ωρών)

 • Στον τομέα των Καινοτόμων Προϊόντων:

Δημιουργήθηκαν τα παρακάτω Πρωτοποριακά Προγράμματα Ασφάλισης:

–   Hospital Protection

–   Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών

–   OIKOS Flexa

–   Ενυπόθηκο Complet

–   New Υγεία Maximum

–   Εγγυημένη Σύνταξη Ατυχήματος

 • Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

–   Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α υποστήριξε ως χορηγός την πενταετία 2012 – 2016 (και συνεχίζει να υποστηρίζει) 24 φορείς στον Αθλητικό, Περιβαλλοντικό, Πολιτιστικό και Κοινωνικό χώρο καθώς και ευπαθείς ομάδες.

 • Τέλος, στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. έχει εντάξει στις δομές της τις 4 βασικές λειτουργίες Σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτές προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας Solvency II:

–   Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου

–   Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης

–   Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων

–   Αναλογιστική Λειτουργία

 Το νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. για την προσεχη 5ετία 2017 – 2021 θα ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί από την Εταιρία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*