Ηλεκτρονική παρακολούθηση συνταξιοδοτικού αιτήματος στον ΟΑΕΕ

Από την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014, έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία η εφαρμογή της παρακολούθησης της εξελικτικής πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος που έχει υποβληθεί από ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), στην κατηγορία “Ηλεκτρονικές υπηρεσίες” και στην λειτουργία “Παρακολούθηση πορείας εξέλιξης συνταξιοδοτικού αιτήματος” και αφορά αιτήματα υποβληθέντα ή διακινηθέντα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Με την ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή:
– εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του Οργανισμού,
– βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα,
– προωθείται η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-συνταξιούχων.
Για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων αναφέρονται τα εξής:
Η σύνδεση και η είσοδος στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία θα γίνεται με τη χρήση κωδικών που έχουν ήδη ενεργοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.
Μετά την σύνδεση και την επιλογή του συνδέσμου (link)”Συνταξιοδοτικές Υποθέσεις”, εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή όλα τα συνταξιοδοτικά αιτήματα που έχει υποβάλει o ενδιαφερόμενος στον Οργανισμό.
Η ενημέρωση του αρχείου των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί και των πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέλιξης τους, θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Εάν, παρά την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω δεν εμφανισθούν, σε εύλογο χρονικό διάστημα, πληροφορίες σχετικές με υποβληθέν αίτημα, μπορούν να αποστέλλονται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση syntaxh@oaee.gr, στα οποία θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
Όνομα Επώνυμο, ΑΜΚΑ, ΕΑΜ (σε περίπτωση που το υποβληθέν αίτημα αφορά ασφαλισμένο), Κωδικό ΔΙΑΣ (σε περίπτωση που το υποβληθέν αίτημα αφορά συνταξιούχο), Αριθμό Πρωτοκόλλου-ημερομηνία υποβολής, σύντομη περιγραφή του προβλήματος, προκειμένου ο ΟΑΕΕ να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος.