Ευρώπη Ασφαλιστική: Νέο κεφάλαιο στην ασφαλιστική αγορά

της Ελενας Ερμείδου

Ο Νίκος Μακρόπουλος κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να διασώσει και να διαφυλάξει την ισχυρή εικόνα της Ευρώπης Ασφαλιστικής μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού που επιβάλλει ενοποίηση.  Σε ένα περιβάλλον που όλες οι ελληνικές σχεδόν ασφαλιστικές πωλούνται αν βρουν το υψηλό αντίτιμο για να μπορέσουν ανταγωνιστούν τα ξένα μεγάλα σχήματα που ελέγχουν την αγορά στην περιουσία και την ζωή.

Κατάφερε να περάσει μία Ευρώπη 40 ετών στην οποία είχε μειοψηφική συμμετοχή η Εθνική Ασφαλιστική και που τελευταία  το ποσοστό μεταβιβάστηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο Νικόλαο Μακρόπουλο. Μία Ευρώπη η οποία μετέχει κατά 80% στην ΝΙΜΑ ΑΕ Πρακτορειακή.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική με μεγάλη παραγωγή στο αυτοκίνητο, στις γενικές και στα πυρός πέτυχε να εισέλθει μέσα σε ένα κέλυφος μίας άλλης ισχυρής εταιρείας της Intracom. Με εκχωρημένο τον κίνδυνο σε αντασφαλιστές  περίπου 40% και με υψηλή κερδοφορία το 2023 που προκύπτει σύμφωνα με την Εκθεση Φερεγγυότητας από την αυξημένη παραγωγή ασφαλίστρων ιδιαίτερα στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς και από τη μείωση των δεδουλευμένων προμηθειών και εξόδων παραγωγής, η Ευρώπη στοχεύει να μπει στις ασφαλίσεις ακινήτων. Σε ένα κλάδο που έχει ανάγκη τις ασφάλειες, ωστόσο για να μπορέσει να αυξηθεί η παραγωγή των ασφαλιστικών θα πρέπει η Πολιτεία να προβεί σε μεταρρυθμίσεις και να νομοθετήσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι συγκρίσεις των ποσοστών συμμετοχής της ιδιωτικής ασφάλισης στο ΑΕΠ των χωρών της Ευρώπης δεν αποφέρει αποτέλεσμα.

Εδώ, γιατί πολλά ακούγονται θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αν και η Ευρώπη σημείωσε αύξηση στις ιατρικές δαπάνες το 2023, πιθανά να είναι και καλύτερα που δεν απέκτησε μεγάλα μερίδια στην Υγεία, καθώς  κατά μαρτυρία πολλών εκπροσώπων της ασφαλιστικής αγοράς η υγεία είναι ζημιογόνος, ειδικά το τελευταίο διάστημα που λειτουργεί σε περιβάλλον ολιγοπωλίου.

Το νέο σχήμα

Σήμερα η Εταιρεία δραστηριοποιείται εντός της Ελληνικής επικράτειας και τα ασφαλιστικά της προϊόντα προσφέρονται αποκλειστικά στην Ελλάδα είτε μέσω της απευθείας πώλησης, είτε μέσω συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Πράκτορες και μεσίτες). Επιπλέον μεγάλη εξειδίκευση η Εταιρεία διαθέτει στις ασφαλίσεις των μεγάλων Βιομηχανικών, Εμπορικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, αύριο μένει να μάθουμε το πώς θα λειτουργήσει το σχήμα των πωλήσεων.

Εξισορρόπηση στην παραγωγή το 2023, η μεγαλύτερη συμμετοχή από τα πυρός

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για τη χρήση του 2023 ανήλθε στα 17.907 χιλ. αυξημένη κατά 11,27% σε σχέση με τη χρήση του 2022 που ανήλθε στα 16.093 χιλ. Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων προήλθε από το σύνολο σχεδόν των κλάδων ασφάλισης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με σημαντικότερη αύξηση στους κλάδους Ιατρικών Δαπανών (43,86%), Χερσαίων Οχημάτων (83,31%), Θαλάσσιων, Αεροπορικών και Άλλων Μεταφορών (26,67%), Πυρός και Λοιπών Υλικών Ζημιών (11,65%) και Γενικής Αστικής Ευθύνης (42,12%). Παράλληλα υπήρξε σημαντική μείωση της παραγωγής στον κλάδο Πιστώσεων/ Εγγυήσεων (-46,32%). Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το έτος 2023 την είχαν οι κλάδοι Πυρός και Λοιπών Υλικών Ζημιών και Γενικής Αστικής Ευθύνης με ποσοστό 47,83% και 14,91% αντίστοιχα.

Συντελεστές κερδοφορίας

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για το 2023 σύμφωνα με το τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 17 διαμορφώνονται σε 5.192 χιλ. και σε 3.993 χιλ. μετά από φόρους, έναντι 4.318 χιλ. και 3.293 χιλ.  αντίστοιχα του 2022 όπως έχει αναμορφωθεί, σύμφωνα με την έκεθση Φερεγγυότητας.

Η απόκλιση των κερδών προ φόρου των πραγματικών αποτελεσμάτων και της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε για το έτος 2023 ανέρχεται στο 17,33%. Η εν λόγω διαμόρφωση των κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη παραγωγή ασφαλίστρων ιδιαίτερα στο τέταρτο τρίμηνο καθώς και στη μείωση των δεδουλευμένων προμηθειών και εξόδων παραγωγής.

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο  – μεγαλύτερη συμμετοχή ακίνητα και εξοπλισμός

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας κατέχουν τα ακίνητα και ο λοιπός εξοπλισμός (34,33%), τα εταιρικά ομόλογα (27,04%), οι καταθέσεις όψεως και τα ταμειακά ισοδύναμα (15,59%), και τα κυβερνητικά ομόλογα (10,84%). Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από προθεσμιακές καταθέσεις, μετοχές και συμμετοχές.