Εθνική Ασφαλιστική, κτίριο, είσοδος

Νέα ρότα για την Εθνική Ασφαλιστική

Ελενα Ερμείδου

Νέα στρατηγική ανάπτυξης αναμένεται να ορίσει η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής με την έλευση του Δημήτρη Μαζαράκη στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Το 2023 η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε αύξηση παραγωγής, λόγω των αυξήσεων στα ασφάλιστρα με μειωμένα κέρδη, ωστόσο τόσο στον κλάδο ζωής και υγείας και των γενικών ασφαλίσεων. Αντίθετα με το 2022, το Δ.Σ. δεν εισηγήθηκε διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2023 έφτασε τα 734,3 εκ. (2022: 655,9 εκ.).  Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2023, τα 530,6 εκ. προέρχονται από τα συμβόλαια Ζωής & Υγείας (2022: 479,0 εκ.) και τα 203,7 εκ. προέρχονται από τα συμβόλαια Γενικών Ασφαλίσεων (2022: 176,9 εκ.).

Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα (καθαρό από αντασφάλεια) ανήλθε σε κέρδος 0,7 εκ. από τα συμβόλαια Ζωής & Υγείας και 33,3 εκ. κέρδος από τα συμβόλαια Γενικών Ασφαλίσεων για το 2023, χωρίς την επιβάρυνση από την αναθεώρηση των παραδοχών των χαρτοφυλακίων υγείας και των ζημιών της κακοκαιρίας Daniel, έναντι κέρδους 12,5 εκ. και 42,9 εκ. αντίστοιχα το 2022.

Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας κατά την 31.12.2023, με χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και των μεταβατικών μέτρων για τις τεχνικές προβλέψεις στα 307,5 εκ., έναντι 332,9 εκ. την 31.12.2022.

Διαχείριση Κεφαλαίων – Μεταβατικό μέτρο 205,8 εκ.

Πολύ βασικό ότι με την υπ’ αριθμ. 269/5/09-05-2018 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ και με βάση τα προβλεπόμενα του άρθρου 275 του Ν. 4364/2016, το μεταβατικό μέτρο ορίσθηκε σε 205,8 εκ.

Η μείωση των τεχνικών προβλέψεων αφορά στη σχηματιζόμενη υποχρέωση για «κλειστό» χαρτοφυλάκιο υγείας με περιορισμό στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου και αποσβένεται γραμμικά για δεκαέξι (16) έτη. Την 31.12.2023, το αναπόσβεστο ποσό του μεταβατικού μέτρου των τεχνικών προβλέψεων ανήλθε σε 115,7 εκ., δηλαδή τα 9/16 των 205,8 εκ., και για το 2024, θα ανέλθει σε 102,9 εκ., δηλαδή τα 8/16 των 205,8 εκ.

Δείκτης Απαίτησης Φερεγγυότητας στο 214%

Ο δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και τη χρήση μεταβατικών μέτρων, ανέρχεται σε 214% στις 31.12.2023 έναντι 225% στις 31.12.2022.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στις 31.12.2023 σε 775,5 εκ των οποίων 658,9 εκ. κρίνονται ως επιλέξιμα για την κάλυψη των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας, ενώ το σύνολο των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας ανήλθε στις 31.12.2023 σε 307,5 εκ.

Απαιτήσεις Φερεγγυότητας 307,5 εκ

Η εταιρεία στις 31.12.2023 καλύπτει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας με και χωρίς τη χρήση των μεταβατικών μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στις 31.12.2023 σε 775,5 εκ., εκ των οποίων 658,9 εκ. κρίνονται ως επιλέξιμα για την κάλυψη των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας, ενώ το σύνολο των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας ανήλθε στις 31.12.2023 σε 307,5 εκ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μειώθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023 λόγω της μείωσης τόσο των κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά 25,4 εκ. όσο και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων κατά 91,4 εκ.

Η μείωση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων κατά 91,4 εκ., προέρχεται κυρίως από:

  • Αύξηση των τεχνικών προβλέψεων κατά 266,9 εκ., κυρίως λόγω της μείωσης της καμπύλης επιτοκίου καθώς και της αλλαγής των υποθέσεων για τον ιατρικό πληθωρισμό. Η αύξηση των τεχνικών προβλέψεων προέρχεται βασικώς από τον Κλάδο Ζωής
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 205,7 εκ λόγω της μείωσης της καμπύλης των επιτοκίων το 2023 αλλά και λόγω της μείωσης του πιστωτικού περιθωρίου μεταξύ των ομολόγων της ευρωπαϊκής περιφέρειας και του επιτοκίου άνευ κινδύνου.
  • Το φόρο εισοδήματος 5,8 εκ.
  • Την αύξηση του ποσοτικού περιορισμού στην κατηγορία 3 των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαιών 14,8 εκ. λόγω μείωσης του κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Επίσης, την 1 Ιανουαρίου 2023 έγινε απόσβεση του μεταβατικού μέτρου των τεχνικών προβλέψεων, κατά το ποσό των 12,8 εκ.