Ατλαντική Ενωση: 1η σε Φερεγγυότητα Ασφαλιστικών Γενικών και Ζωής

Ελενα Ερμείδου

Πρώτη σε Φερεγγυότητα μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιριών Γενικών και Ζωής  με σταθερή εικόνα σε σημαντικές δραστηριότητες:  στις γενικές ασφάλειες και στον κλάδο αυτοκινήτου παρουσίασε η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το 2023. Στην παραγωγή, σε επίπεδο αγοράς πέτυχε ανάπτυξη 60% (αγορά 8,9%)ενώ, σε επίπεδο εταιρίας σημείωσε ανάπτυξη 14,4% με αποτέλεσμα κερδοφορίας 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα Ίδια Κεφάλαια της καλύπτουν κατά 2,88 φορές την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας το 2023, έναντι  2,84 φορές το 2022, και κατά 8,75 φορές την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση, τοποθετώντας την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, στις πιο φερέγγυες εταιρίες στην αγορά.  Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας για την χρήση 2023 βάσει τυποποιημένης μεθόδου διαμορφώθηκε σε 288% έναντι 284,34% το 2022 . Το συνολικό ύψος του πλεονάσματος στις 31/12/2023 διαμορφώθηκε στα 55,7 εκ., έναντι 53,1 εκ  στις 31/12/2022.

Σε ότι αφορά τη δραστηριότητα, η Εταιρία παρουσιάζει σταθερή εικόνα στις σημαντικές κατηγορίες δραστηριοτήτων της, δηλαδή, τις γενικές ασφάλειες με κύριο άξονα τον κλάδο αυτοκινήτου και ακολούθως τον κλάδο πυρός. Στη συνέχεια βρίσκεται ο κλάδος ζωής. Συνολικά, σε ότι αφορά το επίπεδο παραγωγής, παρατηρήθηκε μία αύξηση της τάξης του 14,40% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.

Σε ότι αφορά τα Ίδια Κεφάλαια, η Εταιρία δεν έχει υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης. Δεν διαθέτει συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, καθώς το μετοχικό της κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, δεν έχει εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις ούτε άλλες νομικές δεσμεύσεις.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για την χρήση 2023 σε 6.028.423,11 ευρώ  έναντι 6.488.458,86 ευρώ το 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 460.035,75 ευρώ και σε ποσοστό -7,09%.

Τα Έσοδα επενδύσεων σε 3.985.174,76 ευρώ έναντι 1.023.414,50 ευρώ το 2022 με τις συνολικές  επενδύσεις κατά την χρήση 2023 στα 161.954.774,83 ευρώ, έναντι 153.686.799,20 ευρώ το 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*