Ασφαλιστική Απάτη:  Οι δράσεις της ΕΑΕΕ σε έξι βήματα

Ελ. Ερμείδου

Στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ε.Α.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης, θα λαμβάνονται πάντα υπόψη η κείμενη νομοθεσία, μεταξύ άλλων, στους τομείς της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και του ανταγωνισμού.

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού της, η Ε.Α.Ε.Ε. έχει δημιουργήσει ειδική Επιτροπή, την Επιτροπή Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης. Η Ε.Α.Ε.Ε., σε συνεργασία με την Επιτροπή αυτή και με τις κατά περίπτωση κλαδικές ή άλλες Επιτροπές της και τα αρμόδια στελέχη της, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πρωτοβουλίες και δράσεις :

▪ με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, επισημαίνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της τις τρέχουσες τάσεις ασφαλιστικής απάτης,

▪ όπου χρειάζεται και είναι εφικτό, παρέχει παραδείγματα, προτάσεις ή/και οδηγίες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης, βάσει των οποίων οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τους με τρόπο που ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου,

▪ εκδίδει εκθέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

▪ στον τομέα της αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών της σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και για τον σκοπό αυτό δύναται να συνάπτει συμφωνίες εκ μέρους της ασφαλιστικής αγοράς (ή τμημάτων αυτής) με αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αστυνομία, οι Εισαγγελικές Αρχές, οι ρυθμιστικές Αρχές.

▪ εκ μέρους της ασφαλιστικής αγοράς (ή τμημάτων αυτής), επικοινωνεί με την κοινωνία και ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο τομέας (ή τμήματα αυτού) καταπολεμά την ασφαλιστική απάτη,

▪ διαχειρίζεται και ερμηνεύει το παρόν Πρωτόκολλο, εκδίδοντας ερμηνευτικές εγκυκλίους και αναλύσεις όταν και όπου χρειάζεται, ορίζοντας ταυτόχρονα εάν οι περαιτέρω αναλύσεις που παρέχονται έχουν υποχρεωτικό στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης ή συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*