Οι μεγάλες ασφαλιστικές αλλαγές που έρχονται το 2024

της Έλενας Ερμείδου

Το κόστος και η πολυπλοκότητα βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο, με τις συζητήσεις ήδη να στρέφονται στην επανεξέταση ορισμένων προτύπων στο τέλος του 2027.

Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17 θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, με νέο ισολογισμό και νέα κατάσταση αποτελεσμάτων. Όλες οι οικονομικές αναφορές επίσης αναμένεται να έχουν αλλαγές στην παρουσίασή τους τόσο σε επίπεδο εσόδων (top line) και μικτών αποτελεσμάτων (gross margins) όσο και στην κερδοφορία (bottom line). Το νέο πρότυπο απαιτεί νέους τρόπους μέτρησης της απόδοσης, που σημαίνει και νέους δείκτες μέτρησης (KPI’s).

Οι μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι βρίσκονται στη διαδικασία καθορισμού των νέων δεικτών, που θα αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς δείκτες που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα με βάση τα ετήσια εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τις πληρωμές αποζημιώσεων και τα αποτελέσματα-κερδοφορία που προκύπτουν από αυτά τα μεγέθη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη κερδοφορία ενός συμβολαίου ή χαρτοφυλακίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την KPMG, λόγω της εκτεταμένης χρήσης του προεξοφλητικού επιτοκίου και της σημαντικής τους επίπτωσης στα αποτελέσματα κατά ΔΠΧΑ, η επίδραση του προεξοφλητικού επιτοκίου θα επηρεάσει δραστικά και τη συμπεριφορά των KPI’s.

Η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή παρέχει στους Ευρωπαίους ασφαλιστές την επιλογή να εξαιρούν τα συμβόλαια αμοιβαιοποιημένα μεταξύ γενεών και συμβάσεων ταμειακών ροών από την ετήσια απαίτηση των annual cohorts του ΔΠΧΑ 17.

Η νέα λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17 οδηγεί σε αναβολή κερδών κατά τη διάρκεια της ζωής των ασφαλιστικών συμβολαίων μέσω μιας νέας λογιστικής υποχρέωσης, του Συμβατικού Περιθωρίου Υπηρεσιών ή CSM, ενώ απαιτεί άμεση αναγνώριση της ζημίας για ζημιογόνα χαρτοφυλάκια. 

Στην πρώτη γραμμή οι εισηγμένοι όμιλοι

Η λειτουργική πολυπλοκότητα και οι μετατροπές των συστημάτων που σχετίζονται με την υιοθέτηση των νέων προτύπων το 2023 είναι πολύ ευρείες και πολυδιάστατες, ενώ αναμένεται να είναι πιο επείγουσες για τις εταιρείες που παράγουν ενδιάμεσες αναφορές. Οι εισηγμένοι όμιλοι θα είναι οι πρώτοι που θα δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, οι γνωστοποιήσεις πριν από τη μετάβαση αφορούν όλες τις ασφαλιστικές. Ο βασικός έλεγχος σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 είναι ο βαθμός στον οποίο είναι διαθέσιμες «γνωστές ή εύλογα εκτιμήσιμες» οι ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη επίδραση της αρχικής εφαρμογής των νέων προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις. Όπου είναι διαθέσιμες, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις πριν από τη μετάβαση.

Σημείωση: Ο όρος «γνωστός ή εύλογα εκτιμήσιμος» δεν ορίζεται στα ΔΠΧΑ, σύμφωνα με την KPMG. 

Έγκριση του ΔΠΧΑ 17 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαχωρισμό από τις ετήσιες γενιές συμβολαίων (Carve-out for annual cohorts): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε  το νομοθετικό της κείμενο για την έγκριση του ΔΠΧΑ (IFRS) 17, μαζί με τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεδρίασης της Ρυθμιστικής Επιτροπής Λογιστικής (ARC), που ψήφισε υπέρ των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις ετήσιες γενιές συμβολαίων.

Τι υποστηρίζει η Insurance Europe

Επιπλέον, η Insurance Europe υποστηρίζει την έγκριση του ΔΠΧΑ 17 –συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που αφορούν την υλοποίηση των annual cohorts που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή– και ως εκ τούτου χαιρετίζει την απόφαση του Accounting Regulatory Committee (ARC) να εγκρίνει το κείμενο. Αυτή η απόφαση θα βοηθήσει επίσης να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις, ώστε το ΔΠΧΑ 17 να μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).

Οι απαιτήσεις του IASB συνώνυμο του κόστους

Το θέμα των annual cohorts αποτελεί θεμελιώδες ενδιαφέρον για τους ασφαλιστές, επειδή οι απαιτήσεις του IASB προσθέτουν κόστος και ίσως δεν αντανακλά επαρκώς την πραγματική οικονομική φύση ορισμένων ασφαλιστικών προϊόντων. Η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή παρέχει στους Ευρωπαίους ασφαλιστές την επιλογή να εξαιρούν τα συμβόλαια αμοιβαιοποιημένα μεταξύ γενεών και συμβάσεων ταμειακών ροών από την ετήσια απαίτηση των annual cohorts του ΔΠΧΑ 17.

Επανεξετάσεις από την Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου του 2027

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εξαίρεση από την ετήσια απαίτηση για annual cohorts για συμβάσεις αμοιβαιοποιημένες μεταξύ γενεών και συμβάσεις ταμιακών ροών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αναθεώρησης του ΔΠΧΑ 17 μετά την εφαρμογή από την IASB.

Από το περιοδικό INSURANCE WORLD (Τεύχος Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2023)