IAIS: O ρόλος των εποπτικών αρχών στην αντιμετώπιση κενών προστασίας από NatCat

Μετάφραση-Επιμέλεια Χάρης Αλεξόπουλος,

Αντιπρόεδρος ΕΕΑΕ

 

Στις αρχές Νοεμβρίου, η IAIS (παγκόσμιος οργανισμός καθορισμού προτύπων) δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με τον ρόλο των ασφαλιστικών εποπτικών αρχών στην αντιμετώπιση των κενών προστασίας από φυσικές καταστροφές. Περιγράφει τους λόγους για τους οποίους τα κενά προστασίας από φυσικές καταστροφές – το ανασφάλιστο μέρος των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές – έχουν σημασία για τις ασφαλιστικές εποπτικές αρχές και παρουσιάζει μια σειρά πιθανών εποπτικών δράσεων για τη βελτίωση της οικονομικής ανεκτικότητας, της διαθεσιμότητας και της υιοθέτησης της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι συμβάντων φυσικών καταστροφών.

Η έκθεση περιγράφει πέντε βασικούς τομείς εποπτικής δραστηριότητας που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των κενών προστασίας ΦΚ, υποστηριζόμενοι από περιπτωσιολογικές μελέτες που καλύπτουν όλο το εύρος δικαιοδοσίας της IAIS. Αυτοί είναι:

1.Συμβολή στην αξιολόγηση των κενών προστασίας

2.Ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των καταναλωτών και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους

3.Παροχή κινήτρων για την πρόληψη των κινδύνων

4.Προώθηση ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού και εποπτικού περιβάλλοντος για την υποστήριξη της διαθεσιμότητας και της κάλυψης της ασφάλισης και τέλος

5.Παροχή συμβουλών σε κυβερνήσεις και βιομηχανίες σχετικά με την οικονομική ένταξη και την κοινωνική ανθεκτικότητα

Η IAIS αναγνωρίζει ότι οι εποπτικές απαντήσεις στα κενά προστασίας θα ποικίλλουν ανάλογα με τις εντολές και την ωριμότητα, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της αγοράς. Ωστόσο, όλες οι εποπτικές αρχές διαθέτουν-είτε ρητά είτε σιωπηρά- ισχυρή βάση για ανάληψη δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση των κενών προστασίας.

Σύμφωνα με την IAIS, η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω δέσμευση μεταξύ των εποπτικών αρχών των ασφαλιστικών προϊόντων, του ασφαλιστικού κλάδου, των καταναλωτών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και ως πλατφόρμα για συγκεκριμένη δράση σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Η IAIS αναγνωρίζει ότι η αντιμετώπιση των κενών προστασίας είναι μια σύνθετη κοινωνική πρόκληση που απαιτεί κοινές προσπάθειες τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Σε πρώτη φάση, θα συνεργαστεί με εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την πρόσβαση στην ασφάλιση (A2ii), της Παγκόσμιας Ασπίδας κατά των Κλιματικών Κινδύνων, του Διεθνούς Ταμείου Ανάπτυξης (IDF) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε βασικά ζητήματα που προσδιορίζονται στην έκθεση. Μάθετε περισσότερα στο www.iaisweb.org.

Βέλγιο-Απλούστευση κανόνων καταγγελίας της ασφάλισης. Απλοποίηση τερματισμού ασφαλιστήριου συμβολαίου: Ο νόμος του Οκτωβρίου 2023

Τον Οκτώβριο του 2023, έγινε μια σημαντική νομοθετική αλλαγή που πρόκειται να φέρει επανάσταση στον τρόπο τερματισμού των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ο νόμος, της 09.10.2023, αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της διαδικασίας τερματισμού, επηρεάζοντας τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για την ακύρωση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και το «παράθυρο» για την εναντίωση στις αυτόματες ανανεώσεις. Αυτή η νομοθετική μεταρρύθμιση εισάγει επίσης μια νέα έννοια – ένα υπό-ετήσιο δικαίωμα καταγγελίας και προσφέρει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να αναθέτουν διαδικασίες σχετικά με την καταγγελία στον νέο ασφαλιστή τους σε περίπτωση αλλαγής παρόχου.

Έντυπα τερματισμού

Ο νέος νόμος εισάγει δύο πρόσθετες μορφές τερματισμού των ασφαλιστηρίων, παράλληλα με τις υπάρχουσες μεθόδους. Πρώτον, καταγγελία μέσω συστημένης επιστολής που αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης (κανονισμός eIDAS).

Επιπλέον, εάν ο ασφαλιστής έχει διαθέσει ψηφιακή πλατφόρμα, οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις τους μέσω αυτής της πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής πρέπει να προσκομίσει στον αντισυμβαλλόμενο απόδειξη παραλαβής, η οποία περιέχει τον αριθμό ασφαλιστηρίου, σε σταθερό μέσο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ίδιοι οι ασφαλιστές δεν μπορούν να τερματίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Αλλαγές στην περίοδο ανακοπής για αυτόματη ανανέωση

Ο ισχύων κανόνας υπαγορεύει ότι τα συμβόλαια ασφάλισης ζημιών έχουν συνήθως μέγιστη διάρκεια ενός έτους και ανανεώνονται σιωπηρά για διαδοχικές περιόδους ενός έτους, με την επιφύλαξη τρίμηνης περιόδου ένστασης από οποιοδήποτε μέρος (αντισυμβαλλόμενο ή ασφαλιστή) πριν από τη λήξη της σύμβασης. Ο νέος νόμος εισάγει διακριτές περιόδους ένστασης για τον αντισυμβαλλόμενο και τον ασφαλιστή. Οι ασφαλισμένοι έχουν τώρα ένα παράθυρο δύο μηνών για να αντιταχθούν στη σιωπηρή ανανέωση, ενώ οι ασφαλιστές μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αντιταχθούν μόνο τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης.

Δικαίωμα πρόωρου τερματισμού

Η σημαντικότερη απλούστευση των κανόνων τερματισμού της ασφάλισης είναι η θέσπιση άνευ όρων δικαιώματος καταγγελίας συγκεκριμένων ασφαλιστικών συμβάσεων ανά πάσα στιγμή μετά το πρώτο έτος, χωρίς να προσδιορίζονται οι λόγοι ή να υπόκεινται σε επιβαρύνσεις. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για τις σιωπηρά ανανεώσιμες ασφαλιστικές συμβάσεις που καλύπτουν κλάδους ασφάλισης ζημιών και καταναλωτές (σύμφωνα με τον βελγικό κώδικα οικονομικού δικαίου). Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος πρόωρης καταγγελίας, ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να τους επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αφορούν την περίοδο ασφάλισης μετά την πραγματική ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με τον κανόνα της πίστωσης ασφαλίστρων (άρθρο 73 του βελγικού ασφαλιστικού νόμου).

Αλλαγή Ασφαλιστών και Διαδικασιών

Σε περιπτώσεις όπου οι αντισυμβαλλόμενοι επιθυμούν να αλλάξουν ασφαλιστή, είτε βάσει του συμβατικού καθεστώτος είτε βάσει του νέου καθεστώτος εξαίρεσης λόγω πρόωρης καταγγελίας, ο νόμος τους παρέχει το δικαίωμα να αναθέσουν τις διατυπώσεις-διαδικασίες σχετικά με την καταγγελία στον νέο ασφαλιστή. Επιπλέον, ο νέος ασφαλιστής υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνέχεια της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ο νόμος της 9ης Οκτωβρίου 2023 έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2024, παρέχοντας μεταβατική περίοδο ενός έτους για όσους επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές.

Από το περιοδικό ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*