Οι μεγάλες ασφαλιστικές αλλαγές που έρχονται το 2024

της Ελενας Ερμείδου

Λίγες ημέρες απομένουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια και ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Το κόστος και η πολυπλοκότητας και πάλι στο επίκεντρο με τις συζητήσεις ήδη να στρέφονται στην επανεξέταση ορισμένων προτύπων στο τέλος του 2027

Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17 θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις Οικονομικές Καταστάσεις των εταιρειών με νέο Ισολογισμό και νέα Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Όλες οι Οικονομικές αναφορές επίσης αναμένεται να έχουν αλλαγές στην παρουσίαση τους τόσο σε επίπεδο εσόδων (top line), Μικτών αποτελεσμάτων (Gross margins) όσο και στην κερδοφορία (bottom line). Το νέο πρότυπο θα απαιτήσει νέους τρόπους μέτρησης της απόδοσης κάτι που σημαίνει και νέους δείκτες μέτρησης (KPI’s) με βάση το ΔΠΧΑ 17.

Οι μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι είναι στη διαδικασία καθορισμού των νέων δεικτών που θα αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς δείκτες που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα με βάση τα ετήσια εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τις πληρωμές αποζημιώσεων και τα αποτελέσματα – κερδοφορία που προκύπταν από αυτά τα μεγέθη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη κερδοφορία ενός συμβολαίου ή χαρτοφυλακίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την KPMG λόγω της εκτεταμένης χρήσης του προεξοφλητικού επιτοκίου και της σημαντικής τους επίπτωσης στα αποτελέσματα κατά ΔΠΧΑ η επίδραση του προεξοφλητικού επιτοκίου θα επηρεάσει δραστικά και τη συμπεριφορά των KPI’s.

Η νέα λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17 οδηγεί σε αναβολή κερδών κατά τη διάρκεια της ζωής των ασφαλιστικών συμβολαίων μέσω μιας νέας λογιστικής υποχρέωσης, του Συμβατικού Περιθωρίου Υπηρεσιών ή CSM, ενώ απαιτεί άμεση αναγνώριση της ζημίας για ζημιογόνα χαρτοφυλάκια

Στην πρώτη γραμμή οι εισηγμένοι Ομιλοι

Η λειτουργική πολυπλοκότητα και οι μετατροπές των συστημάτων που σχετίζονται με την υιοθέτηση των νέων προτύπων το 2023 είναι πολύ ευρείες και πολυδιάστατες ενώ αναμένεται να είναι πιο επείγουσες για τις εταιρείες που παράγουν ενδιάμεσες αναφορές. Οι εισηγμένοι όμιλοι θα είναι οι πρώτοι που θα δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα νέα πρότυπα.

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, oι γνωστοποιήσεις πριν από τη μετάβαση αφορούν όλες τις ασφαλιστικές. Ο βασικός έλεγχος σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 είναι ο βαθμός στον οποίο είναι διαθέσιμες «γνωστές ή εύλογα εκτιμήσιμες» οι ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη επίδραση της αρχικής εφαρμογής των νέων προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις. Όπου είναι διαθέσιμες, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις πριν από τη μετάβαση. Σημείωση, ο όρος «γνωστός ή εύλογα εκτιμήσιμος» δεν ορίζεται στα ΔΠΧΑ, σύμφωνα με την KPMG. . Έγκριση του ΔΠΧΑ 17 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαχωρισμό από τις ετήσιες γενιές συμβολαίων (Carve-out for annual cohorts ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα το νομοθετικό της κείμενο για την έγκριση του ΔΠΧΑ (IFRS) 17, μαζί με τα αποτελέσματα της πρόσφατης  συνεδρίασης της Ρυθμιστικής Επιτροπής Λογιστικής (ARC) που ψήφισε υπέρ των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις ετήσιες γενιές συμβολαίων.

Τι υποστηρίζει η Insurance Europe

Επιπλέον η Insurance Europe υποστηρίζει την έγκριση του ΔΠΧΑ 17 — συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που αφορούν την υλοποίηση των annual cohorts που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή — και ως εκ τούτου χαιρετίζει την απόφαση του Accounting Regulatory Committee (ARC) να εγκρίνει το κείμενο. Αυτή η απόφαση θα βοηθήσει επίσης να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις, ώστε το ΔΠΧΑ 17 να μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).

Οι απαιτήσεις του IASB συνώνυμο του κόστους

Το θέμα των annual cohorts αποτελεί θεμελιώδες ενδιαφέρον για τους ασφαλιστές, επειδή οι απαιτήσεις του IASB προσθέτουν κόστος και ίσως δεν αντανακλά επαρκώς την πραγματική οικονομική φύση ορισμένων ασφαλιστικών προϊόντων. Η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή παρέχει στους ευρωπαίους ασφαλιστές την επιλογή να εξαιρούν τα συμβόλαια αμοιβαιοποιημένα μεταξύ γενεών και συμβάσεων ταμειακών ροών από την ετήσια απαίτηση των annual cohorts του ΔΠΧΑ 17.

Επανεξετάσεις από την Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου του 2027

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εξαίρεση από την ετήσια απαίτηση για annual cohorts για συμβάσεις αμοιβαιοποιημένες μεταξύ γενεών και συμβάσεις ταμιακών ροών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αναθεώρησης του ΔΠΧΑ 17 μετά την εφαρμογή από την IASB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*