Στα 19,5 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών

Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 19,5 δισεκ. ευρώ στις 30.6.2023, αυξημένο κατά 4% συγκριτικά με τις 31.12.2022.

Από το σύνολο του ενεργητικού, 7,2 δισεκ. ευρώ (37%) ήταν τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα και 2,7 δισεκ. ευρώ (14%) σε εταιρικά ομόλογα. Όσον αφορά την πιστοληπτική διαβάθμιση αυτών, το 95% των κρατικών ομολόγων και αντίστοιχα το 87% των εταιρικών ομολόγων ήταν πιστοληπτικής διαβάθμισης BB- και πάνω. Επιπλέον, ποσό 4,3 δισεκ. ευρώ (22%) αφορούσε επενδύσεις για ασφαλίσεις των οποίων τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι,

Υποχρεώσεις και τεχνικές προβλέψεις

Αντίστοιχα, στις 30.6.2023, οι συνολικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 15,6 δισεκ. ευρώ (από 15,1 δισεκ. ευρώ στις 31.12.2022), με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνονται σε 14,2 δισεκ. ευρώ για την ίδια περίοδο (από 13,7 δισεκ. ευρώ στις 31.12.2022), εκ των οποίων 11,1 δισεκ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3,0 δισεκ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών. Από τις τεχνικές προβλέψεις ζωής, το 36% αφορά ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (έναντι 33% στις 31.12.2022) .

Αύξηση 8% στα ίδια κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς ανήλθαν σε 3,9 δισεκ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement – SCR)92 ανήλθε σε 2,0 δισεκ. ευρώ, με συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 3,9 δισεκ. ευρώ. Όσον αφορά την ποιότητα των επιλέξιμων κεφαλαίων της ασφαλιστικής αγοράς,αυτά ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1) σε ποσοστό 92%. Παράλληλα, όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR ratio) σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100%.

Ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια 0,7 δισεκ

Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (Minimum Capital Requirement – MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 0,7 δισεκ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,6 δισεκ. ευρώ.

Ελ Ερμ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*