Ασφαλιστικές: Ρευστοποιήσεις ομολόγων και αύξηση ίδιων κεφαλαίων

Ελενα Ερμείδου

Ρευστοποιήσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου με αγορές ξένων τίτλων και αύξηση της συνολικής αξίας του ενεργητικού  ήταν το χαρακτηριστιό γνώρισμα  των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,83% και διαμορφώθηκε στα 19.475 εκατ. ευρώ, έναντι 19.125 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την ΤτΕ.  Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3.569 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι 3.423 εκατ. ευρώ με αύξηση των τεχνικών προβλέψεων

Αναλυτικότερα:

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 350 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 19.475 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 320 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.010 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 745 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 297 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 265 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 5,2% το β΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 7,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πτώση αξίας συνολικών τοποθετήσεων

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε στα 10.503 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι 10.586 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αγορές τίτλων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 53,9% το β΄ τρίμηνο, έναντι 55,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 4.649 εκατ. ευρώ, έναντι 4.161 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 23,9%, έναντι 21,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε αγορές μεριδίων χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 925 εκατ. ευρώ, έναντι 879 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων ελληνικών μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 4,7% το β’ τρίμηνο από 4,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3.569 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι 3.423 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 217 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14.167 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 219 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 11.142 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών διαμορφώθηκαν στα 3.025 εκατ. ευρώ από 3.027 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων το 78,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.