Εναρμόνιση νομοθεσίας με την Οδηγία για την Ασφάλιση Οχημάτων

Μέχρι το τέλος του 2023 θα  γίνει η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της νέας Οδηγίας για την Ασφάλιση Οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικός θα είναι ο ρόλος του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτου, του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και της ΕΑΕΕ.

Οι προσαρμογές θα πρέπει να υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ιδίως σε ό,τι αφορά τον ορισμό του οχήματος και τις διαδικασίες προστασίας των ζημιωθέντων σε περίπτωση αφερεγγυότητας μίας ασφαλιστικής επιχείρησης.

Συγκεκριμένα έως τις 23 Δεκεμβρίου 2023 θα πρέπει τα Κράτη – Μέλη να συμμορφωθούν με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην νέα Οδηγία και αφορούν στην προστασία των ζημιωθέντων έναντι ζημιών που προκαλούνται από ατυχήματα που συμβαίνουν στο κράτος μέλος της διαμονής τους ή σε κράτος-μέλος που δεν διαμένουν.

Ελ. Ερμ