Επενδύει στο ΧΑ με κέρδη τριμήνου 1,92 εκατ. ευρώ η ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Δυναμικά έχει ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς η εισηγμένη επενδυτική εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. η οποία παρουσίασε κέρδη που προσέγγισαν τα 2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών πέρυσι στο ίδιο διάστημα. Η μετοχή παρόλα αυτά, διαπραγματεύεται 13,32% φθηνότερα της (πραγματικής) λογιστικής αξίας της δίνοντας περιθώρια εισόδου.

Συγκεκριμένα, tα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των φόρων ήταν 1,92 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,73 εκατ. ευρώ πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο. Tα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε 2,47 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,57 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κυρίως τα κέρδη από την αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Στο διάστημα από την έναρξη της χρονιάς έως και τις 31 Μαρτίου το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε απόδοση 7,80%, με την εσωτερική αξία του (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 26,60 εκατ. ευρώ ή 7,53 ευρώ ανά μετοχή.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου στο τέλος Μαρτίου περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 84,09% και τοποθετήσεις σε ομολογίες και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς κατά 12,91% ως ποσοστά επί του ενεργητικού του.

«Η κερδοφορία του τριμήνου αντικατοπτρίζει κυρίως τις υψηλές επιδόσεις των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, οι οποίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν πολύ ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα», δήλωσε ο CEO της Alpha Trust Ανδρομέδα, κ. Βασίλης Κλέτσας.

ΝΑΚ

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*