Ασφαλιστικές: Τρία ανοικτά μέτωπα

Τα νέα λογιστικά πρότυπα ΔΠΧΑ 17, ο υπολογισμός Φερεγγυότητας και το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι  τρία κύρια ανοικτά μέτωπα για τις ασφαλιστικές το 2023, ακολουθούν τα ESG και τα θέματα με την ψηφιακή τεχνολογία, , σύμφωνα με την ΤτΕ, επιβεβαιώνοντας πρόσφατο δημοσίευμα του IW.

της Ελενα Ερμείδου

Τα ΔΠΧΑ 17 : Μετρήσεις και υπολογισμοί

Στον πυρήνα του  μοντέλου των ΔΠΧΑ 17 είναι ότι το κέρδος δεν αναγνωρίζεται στην έναρξη, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, οι μελλοντικές ταμειακές ροές πρέπει να είναι ρητές και σταθμισμένες με βάση την πιθανότητα επίτευξης εισροών που θα προκύψουν με την εκπλήρωση της σύμβασης, το επιτόκιο προεξόφλησης βασίζεται σε τρέχοντα επιτόκια που αντικατοπτρίζουν την αξία του χρήματος κατά την διάρκεια του χρόνου.

Στον υπολογισμό του γενικού μοντέλου μετρώνται οι αξίες των συμβολαίων σε παρούσες αξίες ταμειακών ροών, αφαιρώντας τους μελλοντικούς κινδύνους και συνυπολογίζοντας μελλοντικές ταμειακές ροές, όπως οι επιδράσεις από τις αυξομειώσεις των επιτοκίων. Οι μεταβολές θα μεταφράζονται αντίστοιχα σε κέρδος ή ζημιά. Τα IFRS 17 θα δημιουργήσει συνέργειες με το εποπτικό καθεστώς Φερεγγυότητα II, απαιτώντας αλλαγές στην οργάνωση με την διαχείριση των ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Επιπτώσεις στους ισολογισμούς

Το μοντέλο των IFRS 17 μπορεί να έχει επιπτώσεις στους ισολογισμούς των αντασφαλιστών όταν κυριαρχεί μεταβλητότητα στις χρηματαγορές αγορές, όπως στις ημέρες μας, καθώς το γενικό μοντέλο δεν επιτρέπει την απορρόφηση του αντίκτυπου τέτοιων συνθηκών. Ωστόσο, οι προκλήσεις από τα IFRS 17 ρίχνουν περισσότερο βάρος στο πώς θα οριστεί η μονάδα και οι απαιτήσεις στα επίπεδα εγγυήσεων των αντασφαλιστικών συμβάσεων

Solvency II: Εξελίξεις μέσα στο έτος

Εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ.

  • Αναμένεται να επιφέρει ευνοϊκές αλλαγές (μείωση) στο περιθώριο κινδύνου των τεχνικών προβλέψεων αλλά και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για ορισμένους κινδύνους π.χ. μακροχρόνιες επενδύσεις σε μετοχές.
  • Αναμένεται επίσης να ενισχυθεί και να διασαφηνιστεί η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, κάτι που είναι πολύ θετική εξέλιξη για τις μικρές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
  • Αναμένεται όμως να αυξήσει τις απαιτήσεις για τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Ασφαλίσεις Ζωής 

Ενδεικτικά για τις ασφαλίσεις ζωής:Οι μικρές και λιγότερο πολύπλοκες θα κληθούν να υπολογίζουν τις τεχνικές προβλέψεις με μια απλοποιημένη στοχαστική διαδικασία και σενάρια που θα δίνει η ΕΙΟΡΑ. Οι μεγάλες θα χρειαστεί να αναπτύξουν (αν δεν το έχουν ήδη κάνει) πλήρες στοχαστικό υπόδειγμα.

Μακροοικονομία:  Τρεις κίνδυνοι

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι ασφαλιστικές έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά προβλήματα.

Η μεταβλητότητα στις χρηματαγορές είναι μεγάλη. Απόρροια της μεταβλητότητας  η  πτώση στις αποδόσεις επί των επενδύσεων και η συρρίκνωση των κερδών.

Παράλληλα, οι (αντ)ασφαλιστικές έχουν να  να περάσουν στο επόμενο έτος τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές για τις οποίες οι αποζημιώσεις είναι υψηλές. Αυτό ενδεχομένως να επιδράσει αρνητικά στην κερδοφορία τους.

Ο πληθωρισμός ειδικά στις αποζημιώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου, μειώνει την κερδοφορία των ασφαλιστικών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*