Δυναμική παρουσία της INTERLIFE στο ΚΕ.Δ.Ε.Α.

Εταιρική συμμετοχή στις εκδηλώσεις «JobDay45+ ετών» και «JobDay Μαθητείας και Πρακτικής» που διοργανώθηκαν από την το Skywalker.gr…

Στο πλαίσιο αύξησης των θέσεων εργασίας στην INTERLIFE και της επάνδρωσής της με υψηλού επιπέδου νέα στελέχη, η Εταιρεία συμ- μετείχε στις εκδηλώσεις «JobDay45+ ετών» και «JobDay Μαθητεί- ας και Πρακτικής» που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας Skywalker.gr* στο πλαίσιο των δράσεών της «Επί το Έργον».

Στόχος της συμμετοχής της Εταιρείας, εκτός από την ανεύρεση και πρόσληψη ιδιαίτερα καταρτισμένου και εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού, ήταν η ενίσχυση δύο εργασιακά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, το #JobDay45+ αφορά μια δράση για υποψηφίους 45 ετών και άνω που θέλουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να αλλάξουν επαγγελματικό μονοπάτι. Σκοπός είναι η παροχή ευκαιρίας στην παραπάνω κοι- νωνική ομάδα να επιτύχουν την ένταξή τους στο εργασιακό οικοσύστημα και η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Το #JobDay Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τελειόφοιτους και απόφοιτους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης με επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλά-βουν προσωπικό για μόνιμη εργασία ή για πρακτική άσκηση, ενώ αποτελεί το «έναυσμα» σε όσους επιθυμούν την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγ- γελματική τους εκκίνηση.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις από τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού, Γεράσιμο Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με αξιόλογους συμμετέχοντες, να ανταλλάξει απόψεις μαζί τους και να διερευνήσει ενδεχόμενη μελλοντική ή και άμεση επαγγελματική συνεργασία.

Aπό το Interlife Magazine