Παραδείγματα για τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις ασφαλιστικές εταιρείες

Οκτώ χιλιάδες εργαζόμενοι στον ασφαλιστικό κλάδο και 32.000 συνολικά μαζί με τους εργαζόμενους στις εταιρείες security χρησιμοποιούν, από τις 16 Φεβρουαρίου, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. 

Η ψηφιακή κάρτα επιτυγχάνει την ψηφιακή μετάδοση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ των στοιχείων για την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας τους. Σταδιακά, θα επεκταθεί στη βιομηχανία, τις ΔΕΚΟ, τον τουρισμό και την εστίαση. 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μια μεταρρύθμιση προς όφελος των εργαζομένων, γιατί καταπολεμά την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία, προς όφελος των επιχειρήσεων, γιατί συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και διασφαλίζει τη διαφάνεια στους ελέγχους, αλλά και προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς διασφαλίζει τα έσοδα από εισφορές και δημιουργεί προϋποθέσεις για επιπλέον μείωσή τους».

Ακολουθούν, ενδεικτικά, διευκρινίσεις και παραδείγματα από τον οδηγό που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας:

  • Η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το υφιστάμενο σύστημα ωρομέτρησης, εφόσον υπάρχει, με ή χωρίς QR Code.
  • Εκπρόθεσμη δήλωση έναρξης/λήξης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας, που εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (π.χ. πρόβλημα στα συστήματα του εργοδότη, διακοπή ρεύματος/τηλεπικοινωνιών, πρόβλημα σύνδεσης με το ΕΡΓΑΝΗ). Στις περιπτώσεις αυτές, ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και, μόλις λήξει το πρόβλημα, να κάνει εκπρόθεσμη δήλωση.
  • Η σήμανση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον εργοδότη. Η ευθύνη για την εφαρμογή και την ορθή χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από τον εργαζόμενο ανήκει στον εργοδότη. Η επαναλαμβανόμενη μη υποβολή δηλώσεων έναρξης και λήξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ συνιστά αιτία ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας (risk analysis).
  • Σε περίπτωση που δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη, ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων, λόγω της φύσης της εργασίας τους (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές), τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας εκείνο που έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη συγκεκριμένη ημέρα. Σε περίπτωση προσέλευσης μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου ή αποχώρησης πριν τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, είναι απαραίτητη η σήμανση της κάρτας, μεταξύ άλλων και για λόγους ασφάλειας δικαίου του εργαζόμενου (π.χ. εργατικό ατύχημα).
  • Η ευέλικτη προσέλευση γίνεται σε διάστημα μέχρι και 120 λεπτά από την έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου και συμπαρασύρει και τη δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου. Ευνόητο είναι το ότι η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο μετά την ώρα έναρξης του δηλωθέντος ωραρίου και όχι πριν. Για παράδειγμα, αν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση εντός 120 λεπτών για έναν εργαζόμενο και το δηλωθέν ωράριο εργασίας του είναι 09:00-17:00, τότε εάν ο εργαζόμενος χτυπήσει κάρτα στις 10:30, νομιμοποιείται να έχει σήμανση λήξης του ωραρίου του στις 18:30. Αν, αντιθέτως, προσέλθει στην εργασία του στις 08:15 και χτυπήσει κάρτα με δηλωθέν ωράριο 09:00, δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την ευέλικτη προσέλευση και προκειμένου ο εργοδότης να είναι νόμιμος, θα πρέπει να έχει προβεί σε σχετική προδήλωση στο πλαίσιο του Μεταβαλλόμενου/Τροποποιούμενου Ωραρίου.

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος προπαρασκευής των εργαζομένων πριν την ανάληψη υπηρεσίας ή κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, π.χ. για αλλαγή ενδυμασίας, πλύσιμο κ.λπ. δεν αποτελεί χρόνο εργασίας, εκτός αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου (ΑΠ 317/65).

  • Οι υπερωρίες δηλώνονται με Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (και, σε περίπτωση υπερβάσεων πέραν των νομίμων ωρών υπερωρίας, πρέπει να αναφέρεται και η σχετική αίτηση ή εγκριτική απόφαση του ΑΣΕ).

Από το περιοδικό IW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*