Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο αύξησης κεφαλαίου της Attica Bank -οι όροι

Το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Attica Bank έως και 473,34 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιοποιήθηκε στο ΧΑ και στους μετόχους, οι οποίοι μπορούν να βρουν το ενημερωτικό δελτίο. Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν η μετοχή «κόψει δικαίωμα» είναι η Παρασκευή 24 Μαρτίου, καθώς τη Δευτέρα 27 Μαρτίου η μετοχή κόβει το δικαίωμα, η διαπραγμάτευση του οποίου ξεκινά στις 30 Μαρτίου.

Η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου διαρκεί έως την 19η Απριλίου και η τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων είναι η 24η Απριλίου. Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία 3,5164 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή, με τιμή διάθεσης 13,5 ευρώ ανά μετοχή.

Θα εκδοθούν έως 35, 062 εκατ. νέες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα αντληθούν έως 473,346 εκατ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα γίνει στις 28 Απριλίου.

Η ανακοίνωση της Attica Bank στο ΧΑ αναφέρει:

H  Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά την από 30.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό €1.753.136,55 (η «Αύξηση»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 35.062.731 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €13,50 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 3,51640385951927 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά €471.593.731,95, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ευρώ 2.251.696,05 και θα διαιρείται σε 45.033.921 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε λεπτά (€ 0,05) η κάθε μία.

Την 20.02.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3468342 η με αριθμό 2875050ΑΠ/20-02-2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με το από 30.12.2022 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Στην από 16.03.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αποφασίστηκαν οι ειδικότεροι όροι της Αύξησης κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως κάτωθι.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες (μη συνυπολογιζόμενων αργιών ελληνικού και διεθνούς τραπεζικού συστήματος). Εάν μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 27.03.2023 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές έκδοσης της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

(i) όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,