Φυσικές καταστροφές και κενό ασφαλιστικής προστασίας (protection gap)

Η ασφάλιση έναντι των ακραίων κλιματικών φαινομένων μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τον μετριασμό των επιπτώσεων στην οικονομία, επιτρέποντας τις κοινωνίες να ανακάμψουν από τις φυσικές καταστροφές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους. Οι κοινότητες που διαθέτουν υψηλή ασφαλιστική κάλυψη ανακάμπτουν ταχύτερα από τις φυσικές καταστροφές έναντι των οικονομικά πιο ευάλωτων ομάδων. Χωρίς επαρκή ασφάλιση, οι πολίτες ή οι κυβερνήσεις καλούνται να πληρώσουν τις ζημιές επιβαρύνοντας σημαντικά τα εισοδήματά τους και τους κρατικούς προϋπολογισμούς, αντίστοιχα.

Η απόκλιση μεταξύ των συνολικών οικονομικών ζημιών και των ασφαλισμένων ζημιών που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές αναφέρεται ως “κενό ασφαλιστικής προστασίας” (protection gap). Για παράδειγμα, στην ΕΕ, το 2021, το ποσοστό των συνολικών ζημιών που δεν είναι ασφαλισμένο ανήλθε μεταξύ 65% και 70% .

Η ασφάλιση έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων δεν προσφέρει μόνο χρηματική αποζημίωση για την κάλυψη των ζημιών. Η διάθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων, συμβάλλει στην ευρύτερη αντίληψη και κατανόηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην προώθηση μέτρων ενίσχυσης της προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση των κινδύνων μέσω των ασφαλιστικών προγραμμάτων, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε αντιπλημμυρικά έργα ή σε κατασκευές κτιρίων. Ωστόσο, κατά τον σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτά δεν υπονομεύουν την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα, δηλαδή ότι δεν περιορίζουν τα κίνητρα για εφαρμογή δράσεων προσαρμογής.

Συνεπώς, κάθε σχεδιασμός πολιτικής και στρατηγικής σχετικά με τα κενά προστασίας από το κλίμα θα πρέπει να βασίζεται αρχικά στον προσδιορισμό των κινδύνων σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο και των τύπων της επιθυμητής κάλυψης (π.χ. ιδιοκτησία, διακοπή εργασιών). Στη συνέχεια, θα πρέπει να αξιολογηθεί τι είδους κινδύνων μπορεί να καλύψει ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τομέας, και σε ποιο βαθμό. Επιπλέον, η αξιολόγηση σχετικά με την ένταση που η κλιματική αλλαγή πλήττει τα περιουσιακά στοιχεία στις ώριμες ασφαλιστικές αγορές αποτελεί σημαντικό βήμα για τον περιορισμό του χάσματος προστασίας. Σκοπός της αξιολόγησης της ζημιάς που μπορεί να επιφέρει η κλιματική αλλαγή σε περιουσιακά στοιχεία είναι να διασφαλίζει ότι το κόστος των ασφαλιστικών προϊόντων δεν θα είναι υψηλό, καθώς σε άλλη περίπτωση θα περιοριζόταν ο αριθμός των νοικοκυριών ή επιχειρήσεων που θα μπορούν να καταβάλλουν χρηματικά ποσά για ασφαλιστική κάλυψη. Το ζήτημα αυτό έχει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς τα ανασφάλιστα ή υποασφαλισμένα τμήματα της κοινωνίας σε ευάλωτες περιοχές ενδέχεται να μην μπορέσουν ποτέ να ανακάμψουν οικονομικά μετά από καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε αυτή την περίπτωση, τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνουν περαιτέρω το κενό προστασίας.

page93image1127550240 page93image1127550528 page93image1127550816 page93image1127551104

Στο πλαίσιο περιορισμού του παραπάνω κενού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα για τη μείωσή του στη Στρατηγική για την προσαρμογή το 2021. H νέα στρατηγική προσαρμογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση του βαθμού διείσδυσης της ασφάλισης στις φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής στα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ παράλληλα ενισχύει τον διάλογο μεταξύ ασφαλιστών, φορέων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερομένων, με σκοπό τον εντοπισμό και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων. Σημαντικός είναι ο ρόλος και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) , η οποία ανέπτυξε έναν πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τη μέτρηση και την παρακολούθηση του κενού ασφαλιστικής προστασίας από φυσικές καταστροφές. Το πρόγραμμα ελέγχου έχει ως στόχο να βοηθήσει στη χάραξη πολιτικής για τη μείωση του χάσματος προστασίας από την κλιματική αλλαγή. Επίσης, μπορεί να εντοπίσει τις περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο και από πού προέρχεται το χάσμα προστασίας, καθώς και να προωθήσει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση για την αποτελεσματική διαχείριση του χάσματος προστασίας με βάση την πληροφόρηση.

Το κενό προστασίας είναι μεγάλο και αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, εκτός εάν οι δημόσιες αρχές, ο ασφαλιστικός τομέας και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς λάβουν μέτρα για τη μείωσή του. Οι σωρευτικές απώλειες από ζημιές που σχετίζονται με το κλίμα ήταν τουλάχιστον €419 δισεκ. την περίοδο 1980- 2019 στην ΕΕ27 (3-11% του ΑΕΠ), ενώ εκτιμάται ότι οι παγκόσμιες απώλειες κυμάνθηκαν από 4% έως 18% του ΑΕΠ.

Η μείωση του χάσματος προστασίας αποτελεί βασική πρόκληση για την κοινωνία, με τη λήψη μέτρων τόσο σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο (από τις δημόσιες αρχές, τον ασφαλιστικό τομέα, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες), να αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η διαθεσιμότητα κλιματικών δεδομένων καθώς και ο σχεδιασμός κατάλληλων ασφαλιστικών λύσεων, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την κατανόηση των κινδύνων και ως εκ τούτου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του χάσματος προστασίας.

Πηγή: Μελέτη ΙΟΒΕ

AON: Οι παγκόσμιες ασφαλισμένες ζημιές από φυσικές καταστροφές ξεπέρασαν τα 130 δισ. δολάρια

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Η κλιματική αλλαγή και η αναγκαιότητα της ασφάλισης»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*