Η συμμετοχή της Allianz SE στην Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ανέρχεται σε 97,16%

με την ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης 

Η Allianz SE ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμμετοχή της στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων («Ευρωπαϊκή Πίστη») αυξήθηκε σε 97,16%, έπειτα από την ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για τις υπόλοιπες μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης. 

Η Allianz SE απέκτησε μέσω της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ποσοστό 8,55% της Ευρωπαϊκής Πίστης ή 2.270.192 μετοχές και μέσω της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συνολικά 4.334.108 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 16,33% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ευρωπαϊκής Πίστης, σε τιμή € 7,80 ανά Μετοχή. Τα ποσοστά αυτά προστίθενται στο ποσοστό 72,27% της Ευρωπαϊκής Πίστης που απέκτησε η Allianz με την εκτέλεση των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών

Η μεταβίβαση των μετοχών της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης θα εκτελεστεί στις 5 Αυγούστου 2022.

Με βάση τη διαχρονική διεθνή στρατηγική της, στόχος της Allianz SE είναι να προχωρήσει στην εξαγορά όλων των υπόλοιπων μετοχών που δεν προσφέρθηκαν ούτε άλλως αποκτήθηκαν στα πλαίσια της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, μέσω διαδικασίας είτε υποχρεωτικής εξαγοράς ή υποχρεωτικής αγοράς κατόπιν ασκήσεως δικαιώματος εξόδου, και ακολούθως να προχωρήσει σε διαγραφή της Ευρωπαϊκής Πίστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το συντομότερο χρόνο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία νομικής συγχώνευσης μεταξύ της Allianz Ελλάδος Μ.Α.Α.Ε και της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α.