Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την επιτυχή διεξαγωγή του 2ου θεματικού εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό», υπό τη διοργάνωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρει ανακοίνωση, χαιρέτισε τις εργασίες του 2ου εργαστηρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων 80 φορέων (Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις κ.λπ.), υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Ο Χρηματικός Αλφαβητισμός, δηλαδή ο συνδυασμός γνώσης, δεξιότητας, νοοτροπίας και συμπεριφοράς που είναι απαραίτητος για τη σωστή λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με στόχο την επίτευξη χρηματοοικονομικής ευημερίας, αποκτά στις μέρες μας αυξανόμενη σημασία, λόγω της διάδοσης νέων και ολοένα πιο περίπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και λόγω προκλήσεων που δημιουργούνται από τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων.

Γι’ αυτό, η Κυβέρνηση προσδοκά να βελτιώσει το επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στη χώρα μας, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών και στοχευμένων δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΓΔΙΧ προωθεί τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και διαμορφώνει την Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, έχοντας γίνει τακτικό μέλος του Διεθνούς Δικτύου του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση και λαμβάνοντας τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ άλλων, και για την ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού».

Στην τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της σχετικής με τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό έρευνας, που διεξήχθη μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, για τις υφιστάμενες δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η παρουσίαση των αντίστοιχων καλών πρακτικών από τα Υπουργεία Οικονομικών της Αυστρίας και της Πολωνίας, αλλά και την Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας, καθώς και οι ειδικές εισηγήσεις για τα διαδραστικά προγράμματα και τα Νομισματικά Μουσεία από το Παρίσι και το Τορίνο. Στις συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, αναδείχθηκαν θέματα σχετικά με τη διευκόλυνση του συντονισμού στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, τους κύριους στόχους και τις προτεραιότητές της.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του έργου αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:

-Κατάρτιση της έκθεσης χαρτογράφησης.

-Μέτρηση του επιπέδου χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων, ενηλίκων, μικρών / πολύ μικρών επιχειρήσεων.

-Ανάλυση των δεδομένων και συγκριτική αξιολόγηση, βάσει διεθνούς εμπειρίας.

-Ανάλυση των αποτελεσμάτων.

-Καθορισμός του οράματος, της στρατηγικής κατεύθυνσης και των στόχων.

-Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων.

-Διάδοση και προβολή της εθνικής στρατηγικής με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

-Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών στη χώρα μας, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η συνεργασία αυτή και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου των 52 Κέντρων – Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ) της ΕΓΔΙΧ, βοηθούν τα νοικοκυριά, τους αυτοαπασχολούμενους και τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας με μεγαλύτερη επίγνωση τις παραδοσιακές, αλλά και τις καινοτόμες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.