ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 13 και 15 Απριλίου 2021, 16:00 – 19:20

Η παρατεταμένη υγειονομική κρίση και οι οικονομικές παρενέργειές της έχουν πλήξει δυσβάστακτα την ευρωστία των επιχειρήσεων και τις χρηματοδοτικές δυνατότητές τους, ενώ απειλούν αυτή την ίδια τη βιωσιμότητά τους. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η ασφαλιστική τεχνική διαθέτουν αξιοπρόσεκτες λύσεις και παρέχουν ενδιαφέρουσες διεξόδους από τα εντεινόμενα προβλήματα χρηματοδοτικής ασφυξίας των επιχειρήσεων της Χώρας μας, εν μέσω αυτών των αντιξοοτήτων και δυσκολιών. Μεταξύ των λύσεων αυτών, προτείνονται οι ασφαλίσεις πιστώσεων και εγγυήσεων, αλλά και διακοπής εργασιών και απώλειας κερδών. Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το επίκαιρου ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν. Συνιστούμε την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε οι ασφαλιστικές προσεγγίσεις και προτάσεις του να παρέχουν ουσιαστικές λύσεις και διεξόδους από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και του αποτυπώματός τους στις επιχειρήσεις της Χώρας μας.

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο «κόσμος» των Επιχειρήσεων, μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα, εισαγωγικού ή εξαγωγικού προσανατολισμού, αντιμετωπίζει δυσεπίλυτα προβλήματα, που η διέξοδός τους είναι ασφαλιστικού ενδιαφέροντος. Πλευρές αυτών των προβλημάτων μπορεί να είναι τυπικές και συνήθεις, και να αφορούν σε παραδοσιακές μορφές ασφάλισής, ενώ μπορεί να είναι εξαιρετικά καινοτομικές, όταν αφορούν σε ειδικότερες διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης των εργασιών των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις της Χώρας μας αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες,  εξαιτίας της προηγούμενης πολυετούς οικονομικής κρίσης αλλά και της νέας υγειονομικής, καθώς και των επιπτώσεών τους στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες τους. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν και τις επιδράσεις ενός συνεχώς εντεινόμενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, μεταξύ των άλλων και λόγω των επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης.

Παρά τις επιβληθείσες προσαρμογές, είτε εκ των πραγμάτων, είτε εκ των δικών τους διοικητικών αποφάσεων και επιλογών, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες, πρωτίστως στο επίπεδο της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σημαντικό μέρος του ενεργητικού των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενο έως και 40% αυτού, αποτελείται από «εισπρακτέους λογαριασμούς» που, στην πραγματικότητα, αφορούν τις ανεκπλήρωτες οφειλές προς αυτές. Είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση αυξάνει τις επισφάλειες των επιχειρήσεων και καθιστά την χρηματοδότησή τους από τις τράπεζες ακόμη περισσότερο δυσχερή και αβέβαιη.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η ασφαλιστική τεχνική και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση αποδεικνύονται πολύ χρήσιμες έως και απαραίτητες στις επιχειρήσεις, αφού τις βοηθούν ουσιαστικά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές, δια μέσου αποτελεσματικών και καινοτομικών ασφαλιστικών «εργαλείων», όπως είναι τα «εργαλεία» των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων. 

Οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων αποτελούν αξιοπρόσεκτο «δίχτυ» ασφαλείας των επιχειρήσεων, αφού εξασφαλίζουν την είσπραξη των οφειλομένων ποσών και, επομένως, διευκολύνουν τη χρηματοδοτική τους ικανότητα και την αναπτυξιακή τους προοπτική. Έτσι, στην πραγματικότητα, οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων αποτελούν ουσιαστικό και αναγκαίο αναπτυξιακό συντελεστή των σύγχρονων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, του προϊοντικού αντικειμένου τους ή του προσανατολισμού τους, εγχώριου ή διεθνούς, εισαγωγικού ή εξαγωγικού. Μάλιστα,  επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν την κατάλληλη αναπτυξιακή εμπορική πολιτική, παρά τις δυσκολίες των καιρών, του εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και των παρενεργειών της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης.

Υπό αυτήν την έννοια, οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων, είναι καλό να ευρίσκονται πολύ ψηλά στο ενδιαφέρον των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και των Τραπεζών, των Διοικητικών Στελεχών τους και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αφού εμφανέστατα αποτελούν σημαντικό «μοχλό» περαιτέρω ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, αλλά και των εργασιών και της προόδου των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεωνδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει εύληπτα και σε βάθος τα προαναφερόμενα θέματα και προτείνει κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, προς όφελος των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων του:

α. Η Ένταση και η Έκταση του Χρηματοδοτικού Προβλήματος των Επιχειρήσεων

β. Οι Παρενέργειες του Προβλήματος των Ανείσπρακτων Οφειλών στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

γ. Οι Λύσεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

δ. Βασικές Έννοιες Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

ε. Συνήθεις Τρόποι Διακανονισμού Πληρωμών

στ. Βασικές Κατηγορίες Πιστώσεων και Εγγυήσεων

ζ. Προσέγγιση και Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου

η. Πιστωτικό Όριο και Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

θ. Μέθοδοι Κατανομής και Διαχείρισης του Κινδύνου

ι. Γενικές Αρχές

·           Εφαρμογές των Συμβολαίων

·           Κύρια Χαρακτηριστικά

·           Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

·           Εξαιρέσεις

·           Βασικοί Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

·           Ανάλυση Ερωτηματολογίου

ια. Μέθοδοι τιμολόγησης (επί κύκλου εργασιών και επί μηνιαίων  υπολοίπων)

ιβ. Ζημίες και διαχείριση

ιγ. Ασφάλιση πιστώσεων και Factoring

ιδ. Ανάλυση τύπων και χρήσης εγγυητικών επιστολών  

ιε. Πρακτικά παραδείγματα, Ανάλυση Περιπτώσεων και Ασκήσεις

ιστ. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των σημαντικών δυνατοτήτων πωλήσεών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ευρεία και χρηστική τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων ή να την εμπλουτίσουν περαιτέρω.

β. Στελέχη και υπαλλήλους Ασφαλιστικού Underwriting και Αποζημιώσεων, ειδικότερα Underwriting επιχειρήσεων, Claims Management και Claims Adjustment, που είτε επιθυμούν εύλογα να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις, είτε επιθυμούν να διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες.

γ. Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Τομέων Μεγάλων Πελατών, Product DevelopmentRisk Management, Αντασφαλίσεων και Operations, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους δυναμικής εισόδου τους στην αγορά των επιχειρήσεων, με κατάλληλο «όχημα» τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεών τους έναντι των κινδύνων που τις απειλούν, με εξειδικευμένο «δίχτυ» προστασίας τους τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, οπότε οφείλουν να γνωρίζουν το πλαίσιο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς τον σκοπό σωστής καθοδήγησης και προστασίας των επιχειρησιακών πελατών τους.

ζ. Όσους επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Γιώργος Βερούσης, Distribution Channels and Relations Manager της Εταιρείας EULER HERMES HELLAS, Υποκαταστήματος της EULER HERMES S.A., Μέλους του ALLIANZ Group. Ο κος Βερούσης ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του στις Ασφαλίσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και στον Τομέα Bancassurance της Εμπορικής Τράπεζας. Ακολούθως το έτος 1996 εντάχθηκε στην ΦΟΙΝΙΞ Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Έκτοτε, κατά την επαγγελματική του διαδρομή, κατέχει διευθυντικές θέσεις ευθύνης, ενώ έχει στο ενεργητικό του πλέον των οκτακοσίων (800) ωρών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων σχετικών με τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες Financial Risk and Insurance του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

·          εξατομικευμένες συμμετοχές: €100

·          πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

·          εξατομικευμένες συμμετοχές: €130

·          πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

·         εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021.

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*