EIAΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας 

Τρίτη και Πέμπτη, 2 και 4 Μαρτίου 2021, 16:00 – 19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP Ασφαλίσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Επισημαίνεται το καινοτομικό περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει πολύ την περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών μας σε ειδικές πελατειακές αγορές και τομείς της κοινωνίας μας, υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος και προσδοκιών ασφάλισης.

Η συμμετοχή των ασφαλιστικών εργασιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος, παραμένει σταθερά στις δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, καθ΄όλη τη διάρκεια των πρόσφατων δεκαετιών, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν πολλών εκ των υπολοίπων Χωρών της Ευρωζώνης, είναι πραγματικά πολλαπλάσια.

Πού οφείλεται η σχετικώς χαμηλή συμμετοχή των ασφαλιστικών εργασιών στο Ακαθάριστο Προϊόν της Χώρας μας;

Πώς μπορούμε να επεκτείνουμε αισθητά την ασφαλιστική δραστηριότητα στην εθνική μας οικονομία;

Είναι αυτό εφικτό σε περιόδους που ακολουθούν παρατεταμένη οικονομική ύφεση και ακόμη διέπονται από τις παρενέργειες της εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης;

Οι απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα μπορεί να είναι αισιόδοξες και θετικές, αρκεί οι προσεγγίσεις να είναι ευρηματικές, καινοτομικές και ευφυείς, ώστε οι ασφαλιστικές εργασίες να αναπτυχθούν σε τομείς υψηλών προσδοκιών και να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε ανησυχίες και προβληματισμούς ειδικών πελατειακών αγορών και τομέων της κοινωνίας μας.

Οι VIP Ασφαλίσεις προσφέρουν σημαντικές βάσεις επιταχυνόμενης ανάπτυξης και επέκτασης των ασφαλιστικών εργασιών, αφού μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ειδικότερες ασφαλιστικές προσδοκίες των εν λόγω πελατειακών αγορών και τομέων της κοινωνίας μας.

Σε αυτήν την έννοια, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP Ασφαλίσεων απαντά πειστικά και τεκμηριωμένα στα προηγούμενα ερωτήματα, αναπτύσσει τις εμφανιζόμενες ευκαιρίες αγοράς, παρουσιάζει το περιεχόμενο των VIP Ασφαλίσεων, τις διεισδυτικές τους δυνατότητες, αλλά και την εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία υπέρ των πωλήσεών τους.

  

Περιγραφή και Θεματολογία

Σύμφωνα με στατιστικά της παγκόσμιας οικονομίας, ο  πλούτος σε ατομικό επίπεδο (HNWI) ξεπέρασε το όριο των 70 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για πρώτη φορά (ParisJune 19, 2018 – The World  Wealth Report 2018 (WWR). Τα υπό διαχείριση κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία  ατόμων που ανήκουν σε αυτήν την υψηλή κατηγορία της παγκόσμιας κοινωνίας μας, αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε ήπειρο και δημιουργούν ανάγκες ιδιαίτερης διαχείρισης και παροχής ιδιαίτερων ασφαλιστικών λύσεων, σε τρόπο που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος των κεφαλαίων και των απαιτήσεων αυτών των σημαντικών

πελατών. Οι ανάγκες αυτές αφορούν σε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, που υπερβαίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σήμερα γνωρίζουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP Ασφαλίσεωνδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναπτύσσει ενδελεχώς και διεξοδικά τα ακόλουθα θέματα:

α) Έννοια HNWI, Ορισμός

β) Βλέποντας τον κόσμο από ψηλά (ανάλυση στατιστικών πληθυσμού έναντι πλούτου)

γ) Ανακαλύπτοντας την ανάγκη μιας νέας προσέγγισης των πελατών υψηλής οικονομικής ευρωστίας

δ) Ανάλυση ασφαλιστικών προϊόντων εν σχέσει με ανάγκες, όπως:

ü  Προσωπική ακίνητη περιουσία

ü  Προσωπική κινητή περιουσία

ü  Συλλογές (Collections)

ü  Καλές Τέχνες (Fine arts)

ü  Κοσμήματα (Jewelry)

ü  Ειδικές Συλλογές (Special collections «επώνυμου» οίνου, αυτοκινήτων antiques, φιλοτελισμού/ γραμματοσήμων,…)

ü  Γενική Προσωπική & Οικογενειακή Ευθύνη

ü  Πολυτελή Aυτοκίνητα

ü  Mega Yachts και Σκάφη Αναψυχής

ü  Αεροσκάφη

ü  Ταξιδιωτική Aσφάλιση

ü  Κάλυψη Απαγωγής και Λύτρων (K & R)

ε) VIP Ασφαλιστήρια Συμβόλαια και Πρωτόκολλα Διαδικασιών (Δομή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, Διαδικασίες Έκδοσης, Ανανέωσης και Αλλαγών, Αποζημιωτική Πολιτική και Διαδικασίες Καταβολής Αποζημιώσεων)

στ) Εκτίμηση και Ανάληψη Κινδύνων, Underwriting και Risk Management

ζ)   Επέλευση Ασφαλιστικών Κινδύνων

η)  Marketing & Επικοινωνία

θ)  Οφέλη υπέρ των VIP Πελατών και Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής των VIP Ασφαλίσεων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

· Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί του περιεχομένου και των εφαρμογών ανάπτυξης των VIP Ασφαλίσεων.

· Ειδικότερα, Underwriters Γενικών Ασφαλίσεων, Πραγματογνώμονες, Claims Managers και Claims Adjusters που επιθυμούν να επεκτείνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους σε ιδιαίτερους ασφαλιστικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι VIP Ασφαλίσεις.

· Στελέχη Operations, Πωλήσεων, MarketingProduct Development, Εκπαίδευσης, Μεγάλων Πελατών και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των VIP Ασφαλίσεων.

· Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των VIP Ασφαλίσεων κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.

· Στελέχη Bancassurance και τραπεζών που εξειδικεύονται σε θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

  

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Σωτηρία Μαράκη, Distribution Manager των Consumer Lines της AIG Greece, Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, διαθέτουσα σημαντική και πολυετή ασφαλιστική εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις των Εταιριών AIG GreeceEurobrokers και ΓΕΝΚΑ. Ειδικότερα, διετέλεσε Head of Personal PropertySouth ZoneEMEA, και επικεφαλής του Κλάδου Private Client GroupCasualty Underwriter και Υπεύθυνη ανάπτυξης του κλάδου Περιβαλλοντικής Ευθύνης της AIG GreeceProduct Specialist του Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων, Αστικής ευθύνης και Χρηματικών απωλειών των επιχειρηματικών κινδύνων της εταιρείας Eurobrokers και Στέλεχος του Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης του Ασφαλιστικού Συγκροτήματος ΓΕΝΚΑ ΑΕ. Η κα Μαράκη διαθέτει Diploma in Insurance και Executive Diploma in Insurance Business Administration του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, έχει αναπτύξει αρθρογραφία επί θεμάτων Περιβαλλοντικής Ευθύνης και είναι τακτική εισηγήτρια του ΕΙΑΣ.

Kόστος συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

·                 εξατομικευμένες συμμετοχές: €100

·                 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

·                 εξατομικευμένες συμμετοχές: €130

·                 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

·                 εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον webinar και, επίσης, σε περιβάλλον φυσικής τάξης στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*