Ασφαλιστική κάλυψη κατά την πρακτική φοιτητών και πτυχιούχων

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας ξεκαθαρίζει το τοπίο, σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη φοιτητών και πτυχιούχων, που κάνουν την πρακτική τους προς απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Φυσικοί Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικοί Ιατρικής.

Το υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίσει ότι τι ισχύει ανάλογα με την κατηγορία:

  • οι φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Α ́ και Β ́ κύκλου των Τ.Ε.Ε. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, όπως και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση που θεσμοθετημένα προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών τους (που αποτελεί, δηλαδή, προαπαιτούμενο για τη λήψη του πτυχίου τους), υπάγονται κατά τη χρονική διάρκεια αυτής, στην ασφάλιση του e- Ε.Φ.Κ.Α. (ως υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), αποκλειστικά και μόνο για τον κλάδο του εργατικού ατυχήματος με καταβολή εισφοράς ποσοστού 1%.
  • φοιτητές και σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), εφόσον κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται και γι` αυτόν τον κίνδυνο στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. (ως υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.). Οι προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτή ασφαλιστικές εισφορές (6,45%) βαρύνουν τον ασφαλισμένο και το φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης του πρακτικά ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία (2,15% και 4,30% αντίστοιχα). Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής σε χρήμα, υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών στο σύνολό τους είναι ο κατά περίπτωση εργοδότης (εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επιχείρηση στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση).
  • Αντιθέτως, για τους αποφοίτους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ε., Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. κ.λπ. καθώς επίσης μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς αποφοίτους, οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση μετά τη λήψη πτυχίου, για άλλους λόγους (π.χ. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος), υφίσταται κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης αυτής, υποχρέωση για την πλήρη ασφαλιστική τους κάλυψη, δηλαδή για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του e- Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτοί (ως υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), και των φορέων –οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές (δηλ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για επικουρική ασφάλιση, Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ο.Α.Ε.Δ. για παροχές ανεργίας κ.λπ.) καθώς και για επαγγελματικό κίνδυνο όπως και για βαρέα και ανθυγιεινά, όπου προβλέπεται, εφαρμοζομένων των γενικών διατάξεων περί υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 2 του ν.1846/1951 όπως ισχύει). Η υποχρέωση, δε, αυτή υφίσταται ακόμα και στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής σε χρήμα, οπότε και ο κατά περίπτωση εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών (δηλαδή, ασφαλισμένου και εργοδότη) οι οποίες υπολογίζονται επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε φορά ισχύει (διατάξεις άρθρου 25 παρ. 10, του α.ν. 1846/1951).
  • οι μαθητευόμενοι σπουδαστές των προγραμμάτων Μαθητείας των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (παρ. 9 του άρθρου 17 του ν.4186/2013 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 παρ. 7Α του ν.4452/2017 και ισχύει παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4186/2013 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 και ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων) υπάγονται, για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας», στην ασφάλιση του e- Ε.Φ.Κ.Α. και των φορέων –οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές, ως μισθωτοί. Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά, για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη. Επιπροσθέτως, βαρύνουν τον εργοδότη, αν υπάρχουν, εισφορά επαγγελματικού κινδύνου και βαρέων – ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Οι προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται στα ποσά, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κα τις σχετικές ΚΥΑ. Για το θέμα αυτό, σχετική είναι η εγκύκλιος 19 του e-ΕΦΚΑ με α.π.: 428/514749/2018 και ΑΔΑ:Ω01Γ465ΧΠΙ-ΒΓ2 καθώς και η συμπληρωματική εγκύκλιος 39 του ΕΦΚΑ με α.π.: Δ.ΑΣΦ.351/816179/2019 και ΑΔΑ:6Μ8Χ465ΧΠΙ-ΧΡΡ.

πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*