Οικειοθελής μείωση 20% στις αποδοχές στελεχών διοίκησης στην Assicurazioni Generali

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Assicurazioni Generali, τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Ομίλου και τα λοιπά στελέχη με στρατηγικές αρμοδιότητες αποφάσισαν οικειοθελώς να μειώσουν της αποδοχές τους κατά 20%.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali, σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του Gabriele Galateri di Genola, επανεξέτασε την πρόταση για το μέρισμα που θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12 Μαρτίου 2020, τις πρόσφατες ανακοινώσεις των ρυθμιστικών φορέων.

Σχετική ανακοίνωση του Ομίλου Generali αναφέρει μεταξύ άλλων:

Η σταθερή θέση και η ανθεκτικότητα του Ομίλου αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους καθημερινά οι πελάτες και οι επενδυτές εμπιστεύονται την Assicurazioni Generali.

Η σταθερή  κεφαλαιακή θέση του ομίλου συμπληρώνεται από ισχυρές λειτουργικές αποδόσεις, όπως αποδεικνύεται από την οικονομική απόδοση του 2019 που σημείωσε το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα της ιστορίας της Generali χάρη στην κερδοφόρα ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές γραμμές. Ακόμα και αν ο τελικός αντίκτυπος της κρίσης Covid-19 εξακολουθεί να είναι αβέβαιος, δεν υπάρχει κανένας λόγος αμφιβολίας για τη σταθερότητα του Ομίλου, του οποίου ο δείκτης φερεγγυότητας παραμένει σταθερός και βρίσκεται εντός της στοχευόμενης λειτουργικής περιοχής.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του εισοδήματος από μερίσματα σε πολλούς θεσμικούς επενδυτές καθώς και σε ιδιώτες επενδυτές, ιδιαίτερα στο σημερινό περιβάλλον.

Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη  την ανακοίνωση της EIOPA της 17ης Μαρτίου 2020 και την επιστολή της IVASS της 30ής Μαρτίου 2020, σε σχέση με τις μετριαστικές δράσεις για τον αντίκτυπο της Covid-19 στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα, κάλεσε τους ασφαλιστικούς ομίλους να ακολουθήσουν συνετή πολιτικές διανομής μερισμάτων καθώς και μεταβλητή αποζημίωση ανώτατης διαχείρισης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης λάβει υπόψη την ανακοίνωση της EIOPA ημερομηνίας 2 Απριλίου 2020, η οποία προέτρεψε τις ασφαλιστικές εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αβεβαιότητα, να αναστείλουν προσωρινά τη διανομή μερισμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες συστάσεις που κοινοποιήθηκαν από τους ρυθμιστικούς φορείς και είναι συνεπείς με το γεγονός ότι σήμερα, όπως και στις 12 Μαρτίου, εξακολουθούν να υφίστανται όλοι οι όροι για τη διανομή μερίσματος για το έτος 2019, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή φερεγγυότητας, Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν να επιβεβαιώσουν την πρόταση καταβολής του μερίσματος ανά μετοχή ίσου με € 0,96 στην επόμενη Γενική Συνέλευση, αλλά να τα διανείμουν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση ισούται με € 0,50 που θα καταβληθεί τον Μάιο και η δεύτερη με € 0,46 που θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Επιπλέον, η Assicurazioni Generali πληροφορεί ότι, σε αναγνώριση της δύσκολης παγκόσμιας κατάστασης που προκλήθηκε από την έκτακτη ανάγκη Covid-19, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Ομίλου και τα άλλα στελέχη με στρατηγικές ευθύνες αποφάσισαν εθελοντικά να μειώσουν τις σταθερές αποδοχές τους κατά 20 % ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2020 έως το τέλος του έτους.

Τέλος, η Assicurazioni Generali επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δημιούργησε ένα Έκτακτο Διεθνές Ταμείο στις 12 Μαρτίου 2020 για ποσό μέχρι 100 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση Covid-19 που θα αυξηθεί περαιτέρω με την προαναφερόμενη πρωτοβουλία σχετικά με  την μείωση στις αποζημιώσεις της Διοίκησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*