Πρόγραμμα λογιστικής και ελεγκτικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE ACCOUNTING

AND CONTROL MANAGEMENT

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου,

έως και την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, 16:00 – 19:20

Οι σύγχρονες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, διέπονται πλέον από εξαιρετικά σύνθετους και απαιτητικούς κανόνες λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησής τους, καθώς επίσης και από αντίστοιχα σύνθετες και απαιτητικές υποχρεώσεις τήρησης συγκεκριμένων κανονιστικών προτύπων λογιστικής και ευρύτερης χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σε αυτήν την έννοια, οι Οικονομικές Διευθύνσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και το σύνολο των τομέων και στελεχών τους, αναλαμβάνουν σημαντικά «βάρη» και υπευθυνότητες αυστηρής τήρησης των προδιαγραφών κανονιστικής συμμόρφωσης που προβλέπει το ισχύον σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, ευρύτερα, αλλά και της ασφαλιστικής επιχείρησης, ειδικότερα.

Προς τον σκοπό αυτόν, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σύγχρονης Διοικητικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται διεξοδικά, κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό, σημαντικά και εξειδικευμένα θέματα «ζέοντος» ενδιαφέροντος του ευρύτερου Οικονομικού Τομέως των ασφαλιστικών μας επιχειρήσεων και, βεβαίως, των οικονομικών στελεχών τους.

 

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

α. Λογιστική Ασφαλιστικών Συναλλαγών

 • Πλαίσιο κατανόησης των Ασφαλιστικών Συναλλαγών
 • Ανάπτυξη Λογαριασμών Απεικόνισης των Ασφαλιστικών Συναλλαγών
 • Λογιστικό Περιβάλλον εγγραφών παραγωγής, προμηθειών, αντασφαλίσεων, αποζημιώσεων και ασφαλιστικών προβλέψεων
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

β. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Εξειδίκευσή τους στην Ασφαλιστική Επιχείρηση

 • Παρουσίαση των λογιστικών και πληροφοριακών Διεθνών (Προτύπων) Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

(πάγια, επενδυτικά ακίνητα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ….)

 • Διάταξη υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων
 • Πρότυπα παροχής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Ανάλυση Κινδύνων

γ. Φορολογική Διοίκηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

 • Άμεσοι και έμμεσοι φόροι
 • Φορολογητέο αποτέλεσμα
 • Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

δ. Ελεγκτική Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

 • Έννοια, αντικείμενο και αρχές της Ελεγκτικής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 • Διάκριση Ελέγχων
 • Ελεγκτικές Διαδικασίες

(έλεγχοι κύριων λογαριασμών, επενδύσεων και τεχνικών αποθεμάτων, …..)

 • Παράδειγμα Ελέγχου Εκκρεμών Ζημιών

ε. Ειδικά Θέματα

 • Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης και επιδράσεις τους στη Λογιστική και την Ελεγκτική των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 • Due diligence
 • Προετοιμασία συγχωνεύσεων και εξαγορών
 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκροτημένη αντίληψη του οικονομικού λογισμού των ασφαλιστικών συναλλαγών, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, αλλά και προς τον σκοπό διεύρυνσης των προοπτικών εργασιακής εξέλιξής τους.

β) Ειδικότερα, στελέχη του Οικονομικού Τομέως των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Διοικητικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών και να εξειδικευθούν ακόμη πιο πολύ στις διαστάσεις οικονομικής διοίκησης της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.

γ) Στελέχη Αναλογιστικών Τομέων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Τομέων Risk Management και Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, καθώς η άσκηση των πρώτιστων καθηκόντων τους ενισχύεται από την τεχνογνωσία που παρέχει το Εκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα.

δ) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Επικεφαλής πρακτορειακών και μεσιτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς το έργο διοίκησης των επιχειρήσεών τους ενισχύεται, ομοίως, από την τεχνογνωσία που παρέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

ε) Λογιστές και Οικονομικούς Ελεγκτές, ενδιαφερομένους να εξειδικευθούν στο οικονομικό περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.

 •  ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου, ενώ το Πρόγραμμα είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

 • ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο κος Νίκος Σπανός, απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε επί τριάντα επτά (37) έτη ανώτατο οικονομικό στέλεχος ασφαλιστικών εταιρειών και Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Η εργασιακή εμπειρία του εκτείνεται στο συνολικό φάσμα λειτουργιών  της  ασφαλιστικής επιχείρησης, με έμφαση στις διαστάσεις και στα αντικείμενα του χρηματοοικονομικού τομέως αυτής. Ο κος Σπανός έχει διδάξει Λογιστική και Ελεγκτική στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, μεταξύ άλλων Εκπαιδευτικών Οργανισμών.

Έχει διατελέσει Μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Εισηγητής και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο κος Λευτέρης Μαυρομάτης, απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης  Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική, ενώ διαθέτει τον επαγγελματικό τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο κος Μαυρομάτης έχει υπηρετήσει επί 12 έτη ως Ορκωτός Ελεγκτής στις ελεγκτικές εταιρείες KPMG και  Grant Thornton.  Η εργασιακή εμπειρία του σχετίζεται κυρίως με τακτικούς και  φορολογικούς ελέγχους, καθώς και με θέματα αναδιοργάνωσης  των επιχειρήσεων. Διδάσκει στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έχει συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα επί των αντικειμένων I.F.R.S. και I.P.S.A.S. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Εισηγητής και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

O κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε λεπτομέρειες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*