Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων ζωικού κεφαλαίου

Κτηνοτροφικών και Γαλακτοπαραγωγικών Μονάδων, Ορνιθοτροφείων

και Πτηνοτροφείων, Κονικλοτροφείων και Ιχθυοκαλλιεργειών

Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00 – 19:20

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας της Χώρας μας αποτελεί σημαντικό «μοχλό» της αναπτυξιακής της προοπτικής, προσφέρει πολυποίκιλες ευκαιρίες απασχόλησης και πολυάριθμες θέσεις εργασίας, ενώ συμμετέχει κατά πολύ στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αλλά και στην εξωστρέφεια και στον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας μας.

Μεταξύ των υποτομέων του, η κτηνοτροφία και η αλιεία, καθώς και οι περί αυτές οικονομικές δραστηριότητες, παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτο ασφαλιστικό ενδιαφέρον.Οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι γαλακτοπαραγωγικές, τα ορνιθοτροφεία, τα κονικλοτροφεία (εκτροφεία κουνελιών) και οι ιχθυοκαλλιέργειες, αποτελούν, μεταξύ άλλων, αξιόλογα πεδία ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών, καθώς εμφανίζονται μεγάλες προοπτικές ασφαλιστέας ύλης, πρωτίστως λόγω των κινδύνων στους οποίους υπόκεινται.

Μάλιστα, καθώς οι επενδύσεις στην ευρύτερη κτηνοτροφία και αλιεία προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά, κατά τη διάρκεια των αμέσως επομένων ετών, το ασφαλιστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, αναμένεται επίσης να αυξηθεί.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, εισαγάγει τα διοικητικά στελέχη και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας στις ευκαιρίες αυτού του τομέως και αναπτύσσει λεπτομερώς τα κύρια θέματα ασφαλιστικής τεχνικής, στο πλαίσιο της ακόλουθης αναλυτικής θεματολογίας:

 1. Η Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία στις Ασφαλίσεις Ζωικού Κεφαλαίου
 • Τομείς της Αγοράς
 • Ευκαιρίες Ασφάλισης
 • Μεγέθη και Προοπτικές
 1. Τυπικά Προϊόντα και Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου
 • Εφαρμογές στην Κτηνοτροφία και στις Μονάδες της
 • Εφαρμογές στην Αλιεία και στις Μονάδες της
 1. Δομή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις και Παροχές
 • Κύριοι Όροι και Εξαιρέσεις
 1. Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων
 • Τεχνικές Εκτιμήσεων και Πραγματογνωμοσύνης
 • Τεχνικές Underwriting
 • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης, Ανάληψης ή Απόρριψης Κινδύνου
 1. Αντασφαλιστική Τεχνική
 2. Πρωτόκολλα Διαδικασιών
 • Έκδοση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Τροποποίηση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Αποζημιωτική Πολιτική και Διακανονισμός Ζημιών
 1. Οφέλη εκ της Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου
 2. Τεχνικές Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών,έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα casestudies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας αυτών των Ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιό τους και τις δυνατότητες πωλήσεών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, κυρίως του Τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις Ασφαλίσεις Ζωικού Κεφαλαίου, προς τον σκοπό της εξειδίκευσής τους, της απόδοσης της εργασίας τους και της εξέλιξής τους, δια της συνεισφοράς τους στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών ευθύνης τους.
 • Στελέχη των Τομέων Underwriting, Πραγματογνωμοσύνης, Αποζημιωτικής Πολιτικής και Διακανονισμού Ζημιών, που επιθυμούν να διευρύνουν, να επικαιροποιήσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στην αξιολόγηση των Ασφαλιστικών κινδύνων επί του σημαντικού αυτού θέματος.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, ProductManagement, ProductDevelopment, ProductEngineeringκαι Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, προς όφελος της λειτουργικότητάς τους και των προοπτικών εξέλιξης της εργασίας τους.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδωνπου επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου και να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα δανείων σε επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεων Ζωικού Κεφαλαίου.
 • Επαγγελματίες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως δικηγόρους, γεωπόνους και πραγματογνώμονες,  που οι εργασίες τους συσχετίζονται με το περιβάλλον του πρωτογενούς τομέως της οικονομίας.
 • Επιχειρηματίες εκμεταλλεύσεων Ζωικού Κεφαλαίου.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους:

 • Κατανόηση της λειτουργίας του Τομέως Ζωικού Κεφαλαίου της οικονομίας μας, της οργάνωσής του και των κινδύνων που τον απειλούν.
 • Εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και τις μορφές συστημάτων Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου.
 • Εμπλουτισμός εμπειριών και εμβάθυνση γνώσεων στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Ασφαλίσεις Ζωικού Κεφαλαίου.
 • Απόκτηση συστηματικής τεχνογνωσίας, αξιολόγησης και ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων του τομέως Ζωικού Κεφαλαίου της οικονομίας.
 • Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, προς τον σκοπό αξιοποίησης των ευκαιριών ανάπτυξης των εργασιών τους.

 Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι οκος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές Ασφαλιστικής Τεχνικής στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες MunichRe,  Lloyd’s και L’ Union desAssurancesdeParis. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού.  Σήμερα δραστηριοποιείται στην insuranceaudit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Προσκεκλημένη Guest Speaker είναι η καΈφη Κοκορέλη, Επί κεφαλής του Τομέως Αγροτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance του Ομίλου INTERAMERICAN, μέλους του Ομίλου Achmea. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor’ sinBankingandInsurance και έχει αποφοιτήσει από το 2ετες πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Κατά την εργασιακή διαδρομή της στον Όμιλο INTERAMERICAN, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

 Κόστος Συμμετοχής 

Προεγγραφείτε τώρα!

Εάν προεγγραφείτε έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019, θα έχετε έκπτωση 30% επίτων αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της EIASALUMNISOCIETY.

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100ανά συμμετοχή

 Μέλη ΕΙΑSALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον FlashPlayer. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 –Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00-19:20

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο προαναφερόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο,από την Εταιρεία μας _______________ θα συμμετάσχουν οι εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

Διοικητικό  Ασφ/κός     Άλλη

Στέλεχος   Διαμ/τήςΙδιότητα

 

e-mail

 

τηλ.

  Φυσική

   Τάξη

Webinar

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

α. Η συμμετοχή Εκπαιδευομένων στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα ή Σεμινάρια του Ινστιτούτου κατοχυρώνεται με την υποβολή της παρούσας Αίτησης Συμμετοχής και της εμπρόθεσμης καταβολής των διδάκτρων, σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

ALPHA BANK: 114-00-2786006633           EΘΝΙΚΗ: 142/48003627     

IBAN: GR8301401140114002786006633        IBAN: GR6501101420000014248003627

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298                    EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956    

IBAN: GR6801720320005032013025298IBAN: GR4002601410000470200566956

 

Εναλλακτικά, τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν μέσω πιστωτικής κάρτας ή μετρητών στα Γραφεία του ΕΙΑΣ.

β. Στο καταθετήριο είναι απαραίτητο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό σας ή η εταιρεία σας, καθώς και ο τίτλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου.

γ. Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να αποστέλλεται στο e- maileiasinfo@eias.gr ή στον αρ. fax 210 9219917.

δ. Το Ινστιτούτο μας επιστρέφει καταβληθέντα δίδακτρα στην περίπτωση ακύρωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου και, ακόμη, στην περίπτωση υποβολής έγγραφου σχετικού αιτήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της έναρξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου. Σε άλλη περίπτωση, το Ινστιτούτο μπορεί να διευκολύνει και να συμψηφίσει καταβληθέντα δίδακτρα σε άλλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ή Σεμινάριο του ενδιαφέροντος του αιτούντος.

ε. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον τύπο του παραστατικού που επιθυμείτε, ως εξής:

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ __ _ _ _  _ _ _ _ _

 

ΑΦΜ:                   ΔΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                          ΠΟΛΗ:                                          Τ.Κ.:
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                FAX:                                  ΕΜAIL:

Είσθε Μέλος της ALUMNISOCIETY ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.:         ΝΑΙ          ΟΧΙ   
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στις προβλέψεις του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation) και αξιοποιεί τα προαναφερόμενα στοιχεία αποκλειστικώς και μόνον

υπέρ των σκοπών εκπαιδευτικής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των σπουδαστών και αποφοίτων του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*