Στις 12/6 η Γ.Σ. της Interlife: Τα θέματα που θα συζητηθούν

Ελενα Ερμείδου

Για τις  12 Ιουνίου και ώρα 18:30 προγραμματίζεται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Interlife Ασφαλιστική. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κτήμα Χρηστίδη στην Ανω Περαία της Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσουν:

  • Ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος Ελληνικής Ενωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πρόεδρος ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ.
  • Ο Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Interlife A. A. E.Γ. Α.

Διαβάστε: Interlife: Υπέγραψε για την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης

Τα θέματα προς συζήτηση:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2018 (01.01.2018 -31.12.2018), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 (01.01.2018 -31.12.2018) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 25/04/2019, δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interlife.gr).

2ο Θέμα: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2018

 Στην από 25/04/2019 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 και συγκεκριμένα τη διανομή μερίσματος 0,03 € (τριών λεπτών του ευρώ) ανά μετοχή. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην από 20/05/2019 συνεδρίασή του και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο σε 0,05 € (πέντε λεπτών του ευρώ) ανά μετοχή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μητρώου μετόχων.

 

3ο Θέμα: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη

 Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

 

4ο Θέμα: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 2019 (01.01.2019 -31.12.2019) και να καθορίσει την αμοιβή τους, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

 

5ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2018.

Το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αναφέρεται στην έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρίας για τη χρήση 2018.

 

6Ο Θέμα: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων  του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα εξουσιοδοτήσει τον κο Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως να υποβάλει το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού προς έγκριση στην αρμόδια αρχή.

 

7Ο Θέμα: Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018

 Το θέμα αυτό της Ημερήσιας Διάταξης αναφέρεται στην απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την απόκτηση ιδίων μετοχών.

 

8Ο Θέμα: Παροχή αδείας αναφορικά με τη μεταβίβαση αυτοκινήτου κυριότητας της Εταιρίας στο Μιχαήλ Σαββίδη του Κωνσταντίνου

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Συνέλευση των Μετόχων την παροχή άδειας προκειμένου να μεταβιβάσει αυτοκίνητο κυριότητάς της στο Μιχαήλ Σαββίδη του Κωνσταντίνου.

 

9Ο Θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις

 

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Διαβάστε: Interlife: Επενδύσεις, φερεγγυότητα…και η πορεία προς το ΧΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*