Τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης

Στο σημερινό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης αναδεικνύονται σε στρατηγικό «εργαλείο», το οποίο εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη για τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρό-νια, ζούμε σε συνθήκες παρατεταμένης αβεβαιότητας, με το εισόδημα των πολιτών να μειώνεται όλο και περισσότερο και την ανασφάλεια για το μέλλον να εντείνεται. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης υποχωρούν αισθητά, οι ανάγκες των εργαζομέ-νων για ποιοτικές καλύψεις στους τομείς της ζωής, της υγείας και της σύνταξης αυξάνονται.

Όπως έχει δείξει έρευνα της MetLife στην Ελλάδα, πάνω από 9 στους 10 εργαζομένους εκφράζουν την αγωνία τους για το τι θα συμβεί σε περίπτω-ση ατυχήματος και 6 στους 10 για το πώς θα ανταποκριθούν στις υποχρε-ώσεις τους αν υπάρξει περιστατικό σοβαρής νόσου στους ίδιους ή στις οικογένειές τους. Επιπλέον, 4 στους 10 εργαζομένους δεν ξέρουν πώς να σχεδιάσουν τη συνταξιοδότησή τους. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους τους, αλλά και να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ικανά στελέχη, που θα στηρίξουν τις προσπάθειές τους για ανάπτυξη, διατηρώντας πάντα τα κόστη τους σε λογικά επίπεδα. Ωστόσο, με δεδομέ-νες τις προκλήσεις που εξακολουθεί να παρουσιάζει η αγορά, η αύξηση των ονομαστικών μισθών δεν είναι πάντα εφικτή, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για εναλλακτικές, προσιτές λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι τυχαίο το ότι, παρά τις πιέσεις που δημιούρ-γησε η κρίση στην αγορά εργασίας, αυξάνεται σταθερά τα τελευταία έτη ο αριθμός των επιχειρήσεων που επι-λέγουν την ασφάλιση των εργαζομέ-νων τους σε ομαδικά προγράμματα. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και από τον σημαντικά μεγαλύτερο ρυθ-μό ανάπτυξης της παραγωγής των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των ομαδικών προγραμμάτων σε σχέση με τη γενική αύξηση των ασφαλίστρων ζωής. Μάλιστα, παρ’ όλο που μέχρι πρόσφατα η ομαδική ασφάλιση αποτελούσε «προνόμιο» κυρίως για τις μεγάλες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, πλέον επιλέγεται από όλο και περισσότερους μεσαίους και μικρούς εργοδότες.

Το γεγονός ότι τα ομαδικά προγράμ-ματα που διατίθενται στην αγορά καλύπτουν επιχειρήσεις με προσω-πικό 10 ατόμων και άνω εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αξιοποιήσουν τα πλεο-νεκτήματα της ομαδικής ασφάλισης. Με ευέλικτα σχεδιασμένα ομαδικά προγράμματα ζωής, υγείας, ατυχημά-των ή και σύνταξης, οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να δημιουρ-γήσουν έναν έξυπνο συνδυασμό απολαβών και πρόσθετων παροχών, οι οποίες συμπληρώνουν τον ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης και περιο-ρίζουν την αγωνία των εργαζομένων για το μέλλον των ίδιων και των οικογενειών τους.

Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την πρόταση αξίας προς τους εργαζομένους τους, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να τονώσουν την παραγωγικότη-τά τους.

Όπως έδειξε η έρευνα της MetLife, όσο περισσότερο εκτιμούν οι εργαζό-μενοι το ενδιαφέρον και την υποστήριξη από τον προϊστάμενό τους τόσο μεγαλύτερη είναι η αφοσίωση και η δέσμευσή τους προς τον εργοδότη.

Παράλληλα, οι ίδιοι οι εργοδότες αναγνωρίζουν σε ποσοστό 97% ότι τα προνόμια που προσφέρουν τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης συμβάλλουν στην αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων, ενώ αναγνωρίζουν σε ποσοστό 88% ότι βοηθούν στην αύξηση της παραγωγι-κότητάς τους.

Η MetLife, ένας παγκόσμιος οργα-νισμός με ηγετική θέση στην αγορά ομαδικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, μπορεί να υποστηρίξει αξιόπιστα τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της ομαδικής ασφάλισης.

Διαθέτει την εμπειρία και τα κατάλληλα «εργαλεία» ώστε να σχεδιάζει τις κατάλληλες λύσεις, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τις συγκεκριμένες κάθε φορά ανάγκες τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζομένων.

Δεν είναι τυχαίο το ότι η MetLife εξα-κολουθεί να αποτελεί τη Νο1 επιλογή των Ελλήνων εργοδοτών στην ομαδι-κή ασφάλιση, αυξάνοντας μάλιστα τις πωλήσεις της περισσότερο από 50% το 2018 σε σχέση με το 2017.

Με την αξιοποίηση της σωστής τεχνογνωσίας, η ομαδική ασφάλιση μπορεί να αναδειχθεί σε προσιτή και ταυτόχρονα στοχευμένη επένδυση, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι άνθρωποί τους να αντιμετωπίσουν το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποί-θηση και καλύτερες προϋποθέσεις επιτυχίας.

Aναδημοσίευση από το περιοδικό InsuranceWorld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*