Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Η Ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Executive Diploma in Insurance Business Administration, εμπεριέχει την πλέον σύγχρονη και πλουσιότερη εφικτή τεχνογνωσία Διοίκησης Επιχειρήσεων και,  ειδικότερα, Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ικανή να εγγυηθεί τους πιο καινοτομικούς, συστηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους Διοίκησης των ασφαλιστικών εργασιών και ανάπτυξής τους περαιτέρω. 

Η εν λόγω ακαδημαϊκή συνεργασία, η οποία μάλιστα ενισχύεται από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του Εργαστηρίου Στρατηγικής Διοίκησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου, κομίζει εξαιρετικά σύγχρονα «εφόδια» διοίκησης, στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και βιβλιογραφία Management  και  πρωτίστως,  στις αποδεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές  Insurance Business Administration και Insurance Operations Management.

 • Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες μας δεν είναι πλέον physical ή citizens, αλλά phygital (physical και digital) και netizens (internet citizens); 
 • Γνωρίζουμε ότι οι νέοι άνθρωποι επικοινωνούν λιγότερο «δια ζώσης» και περισσότερο ψηφιακά, στις πλατφόρμες των Social Media;
 • Γνωρίζουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης πελατολογίου και προσέλκυσης νέων συνεργατών, με «όχημα» αυτές τις πλατφόρμες των  Social Media;
 • Πώς αξιοποιούμε τις αγορές αυτών των νέων (ψηφιακών) πελατών μας και πώς προσελκύουμε αυτήν τη νέα γενιά «ψηφιακών» στελεχών μας;
 • Σε αυτό το περιβάλλον, ποιοί είναι οι νέοι στόχοι μας και πώς τους επιτυγχάνουμε;
 • Πώς αξιοποιούμε τους πόρους των Εταιριών μας, ανθρώπινους, κεφαλαιακούς και τεχνολογικούς, προς αυτές τις νέες κατευθύνσεις;
 • Ποιό είναι το νέο μοντέλο Management και Εταιρικής Διακυβέρνησης που καλούμαστε να ακολουθήσουμε σε αυτήν την εποχή των ανατροπών και της αβεβαιότητας, της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και των τεχνολογιών blockchain;
 • Γνωρίζουμε πως ολοένα και περισσότερο νέα συστήματα «κυκλικής» και ευέλικτης διοίκησης υποκαθιστούν τα παραδοσιακά και πλέον δομημένα συστήματα management, που ίσως έχουμε συνηθίσει;
 • Πώς μας επηρεάζει το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς μας και πώς τα συστήματα των Εταιριών μας μπορούν να διατηρήσουν την ευελιξία και αποτελεσματικότητά τους, εν μέσω της νέας εποπτείας, αλλά και των μεγάλων απαιτήσεων ψηφιακού μετασχηματισμού τους; 

Η ακαδημαϊκή συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  απαντά πλήρως, επιστημονικά και εφαρμοσμένα, στα προηγούμενα ερωτήματα, «φωτίζει» τις πλέον απαιτητικές διαστάσεις τους και παρέχει άριστα «εργαλεία»  αποτελεσματικής  και αναπτυξιακής Διοίκησης, στα συμμετέχοντα Στελέχη του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης.

Περιγραφή και Θεματολογία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες και τα Στελέχη τους αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, νέες απαιτήσεις και σημαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν, ολοένα και πιο πολύ, το περιβάλλον τους, την οργανωτική τους δομή, τις λειτουργίες και την απόδοσή τους.  Η πολυετής ύφεση της οικονομίας μας, έχει αφήσει το «αποτύπωμά» της στην απόδοση των Ασφαλιστικών Εταιριών, καθώς έχουν επηρεαστεί το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και, επομένως, των δυνητικών πελατών και των πελατών τους.

Οι προκύπτουσες κοινωνικές αναστρωματώσεις, οι πολιτικές αναδιατάξεις και η ευρεία αλλαγή των συμπεριφορικών προτύπων, σε συνδυασμό μάλιστα με τις έντονες αλλαγές του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, καλούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους να δρουν ταχέως, να ενεργούν προδραστικά, άρα να σκέπτονται ολοένα και περισσότερο στρατηγικά, σε τρόπο που η απόδοσή τους, η παραγωγικότητά τους και το αποτέλεσμα της εργασίας τους να διατηρούνται υψηλά, προς όφελος της όλης αγοράς μας και του ασφαλιστικού της κοινού.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Executive Diploma in Insurance Business Administration, επιδιώκει να προσφέρει άριστες γνώσεις και πλούσιες εμπειρίες, επιστημονικές, συστηματικές και εφαρμοσμένες, στο εκπαιδευτικό του κοινό ως Best Scientific Practices που εμπλουτίζουν και ισχυροποιούν ακόμη πιο πολύ την τρέχουσα τεχνογνωσία του.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στην προηγούμενη επιδίωξη και να την ικανοποιούν, ως εξής:

 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης 
 2. Πηγές Ανάπτυξης Ασφαλιστικής Επιχειρηματικότητας
 3. Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Εργασιών
 4. Στελέχωση Ασφαλιστικών Εταιριών και Αναπτυξιακή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 5. Διοίκηση Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
 6. Στρατηγική Διοίκηση και Ηγεσία
 7. Επικοινωνία και Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
 8. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 9. Η Αναλογιστική Λειτουργία και οι Διαστάσεις της στην Ασφαλιστική Επιχείρηση
 10. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Νέες Τεχνολογίες Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό, ώστε να διευκολύνεται η αξιοποιήσιμη αφομοίωση των «μηνυμάτων» του Προγράμματος και η αποτελεσματική ένταξή τους στο εργασιακό «ρεπερτόριο» του εκπαιδευτικού του κοινού.

Μαθησιακό Μοντέλο

Το ακολουθούμενο μαθησιακό μοντέλο είναι πολυσχιδές και εμπεριέχει έντονα στοιχεία διάδρασης, συστηματικής ανταλλαγής εμπειριών, μαθησιακά videos, ασκήσεις εργασίας και ασκήσεις προσομοίωσης, workshops και αναλύσεις εναλλακτικών καταστάσεων διοίκησης (case studies). Παρέχονται πλήρεις επιστημονικές σημειώσεις, tests αξιολόγησης προσωπικοτήτων και styles ηγεσίας, καθώς και σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές επί του συνόλου των θεματικών αντικειμένων του Προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν τους εργασιακούς τους «ορίζοντες» επί θεμάτων διοίκησης επιχειρήσεων και να εξειδικευθούν στη συστηματική διοίκηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

β. Νέα στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκομίσουν ολιστική τεχνογνωσία διοίκησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προς τον σκοπό διαμόρφωσης άριστων συνθηκών εργασιακής ανάπτυξής τους. 

γ. Στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Operations, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών, που δια της αποδοτικής παρακολούθησης του Προγράμματος θα αντιλαμβάνονται πλήρως το συνολικό εργασιακό περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, προς όφελος της εργασιακής τους ευελιξίας, της περαιτέρω προόδου τους και της ανάπτυξης της παραγωγικότητάς τους, υπέρ των εργοδοτικών τους οργανισμών. 

δ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθύνσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Τομέων Αντασφάλισης, που επιθυμούν να προσθέσουν στην εξειδίκευσή τους, στοιχεία ευρύτερης αντίληψης του ασφαλιστικού επιχειρείν.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που θεωρούν την ανώτερη και διαρκή μετεκπαίδευσή τους, ως ισχυρή «βάση» προόδου τους, ανάπτυξης των εργασιών τους και περαιτέρω καταξίωσης του επαγγελματικού τους κύρους.

στ. Στελέχη Τραπεζών, Bancassurance και άλλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, που επιθυμούν να επεκτείνουν τους εργασιακούς τους «ορίζοντες» ή να εξειδικευθούν στη διοίκηση ασφαλιστικού περιβάλλοντος εργασίας.

ζ. Νέους και εμπειρότερους Επιστήμονες που σχεδιάζουν την εργασιακή «είσοδο» ή εξέλιξή τους στην ασφαλιστική αγορά και, ειδικότερα, στην αγορά των Ασφαλιστικών Εταιριών και των Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Σκοπός του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και συστηματική παρουσίαση της πλέον σύγχρονης, ανταγωνιστικής και εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διεθνούς και ελληνικής, ικανής να εγγυηθεί νέες παραστάσεις και ικανότητα στρατηγικής σκέψης, προς την κατεύθυνση αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πλέον απαιτητικών προκλήσεων που επηρεάζουν ή αναμένεται να επηρεάσουν τις ασφαλιστικές εταιρίες και πρωτίστως τα στελέχη τους, στη μελλοντική τους προοπτική.

Στο σύνολο των ενοτήτων του, το Πρόγραμμα επιδιώκει να εμφυσήσει στα συμμετέχοντα στελέχη άριστο πνεύμα διοίκησης και εμπράκτως να συμβάλει στην περαιτέρω ανέλιξη των σχετικών δεξιοτήτων, γνώσεων, αντιλήψεων και εμπειριών τους.

Τίτλοι Σπουδών και αναγνωρισιμότητα

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση Μετεκπαίδευσης, Executive Diploma in Insurance Business Administration, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ θα εμφανίζονται εσαεί στις κατάλληλες ενότητες των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου. 

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης και οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών τυγχάνουν ευρείας απήχησης και αναγνωρισιμότητας μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας, καθώς πιστοποιούν την υψηλή τεχνογνωσία Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ενώ αντανακλούν στο επιστημονικό και ακαδημαϊκό κύρος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στην εφαρμοσμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και Εισηγητές

Επιστημονικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης είναι:

 • O κος Γιάννης Πολλάλης, Οικονομολόγος, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης και του Cyprus International Institute of Management. Ο κος  Πολλάλης είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτων πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, αλλά και σημαντικές και αξιοπρόσεκτες παραστάσεις διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυεθνικών οργανισμών και ελληνικών επιχειρησιακών ομίλων, κυρίως των τομέων παροχής υπηρεσιών και retail business.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν:

 • Ο κος Αντώνης Ζαΐρης, Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, είναι Διδάκτωρ Οικονομικής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Εμπορίου.  Ο κος Ζαΐρης διαθέτει πλούσια και διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία,  ως Καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (State University of New York), του Bolton University, του Πανεπιστημίου της Τουλούζης (University of Toulouse) και της Ανώτατης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ecole Superiere de Gestion) της Γαλλίας.

Επίσης, διαθέτει πολυσχιδή πολιτική, συμβουλευτική και επιχειρησιακή εμπειρία, ως Γενικός Διευθυντής του Τομέως Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ως Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής σημαντικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Ο κος Ζαΐρης έχει «πλούσια» αρθρογραφία σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ εκδόσεις βιβλίων και επιστημονικών συγγραμμάτων του αφορούν στους κύριους τομείς του διδακτικού ενδιαφέροντός του.

 • O κος Νίκος Φίλιππας, Οικονομολόγος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και διατελέσας Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Διετέλεσε Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο σε θεματικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και υψηλή εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και εφαρμογή στις Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, στους Θεσμικούς Επενδυτές, στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κυρίως τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισμών, ενώ διαθέτει αξιοπρόσεκτες παραστάσεις ως εκ της συμμετοχής του σε παγκόσμια Φόρα χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.
 • Ο κος Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του University of KENT της Μεγάλης Βρετανίας, ο κος Χυτήρης διαθέτει πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία και διεθνείς παραστάσεις στη συμβουλευτική των Επιχειρήσεων, την καινοτομία και τη σύγχρονη ανάπτυξη του ανθρωπίνου «κεφαλαίου» τους. Η αρθρογραφία του φιλοξενείται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει αξιοπρόσεχτες μελέτες, έρευνες και επιστημονικές εκδόσεις επί θεμάτων management, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς  και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, έμπειροι Industry Experts και Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται για τη διδακτική αριστεία τους, το επιστημονικό και συγγραφικό τους έργο, αλλά και τη «ζωντανή» σχέση τους με τον σύγχρονο «κόσμο» των επιχειρήσεων, την πραγματικότητά του και τις απαιτήσεις του.

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρών, εξήντα (60) σε περιβάλλον φυσικής τάξης και σαράντα (40) σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning. Θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών  και, κατόπιν ανακοίνωσης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, από την Τρίτη, 14 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019. 

Δίδακτρα Προγράμματος

Εταιρίες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές:
€ 1.000
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):
€ 800 ανά συμμετοχή

Εταιρίες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές:
€ 1.200
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 1.000 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές:
€ 500

Το Ινστιτούτο παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις.

Εξέταστρα Πιστοποίησης: € 80

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019.

 • Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

προγραμμα μετεκπαιδευσησ στελεχων ασφαλιστικων επιχειρησεων

EXECUTIVE DIPLOMA IN INSURANCE BUSINESS ADMINISTRATION

Με την Ακαδημαϊκή Αξιοπιστία του Πανεπιστημίου Πειραιώς

και την Ασφαλιστική Τεχνογνωσία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20,

από την Τρίτη, 14 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

Για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης του Ε.Ι.Α.Σ. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την ακόλουθη Αίτηση Συμμετοχής σας, συμπληρωμένη, από κοινού με αντίγραφο του τραπεζικού καταθετηρίου, μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαΐου, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: eiasinfo@eias.gr, είτε με fax στο 210 9219917.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*