ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο αγροτικών ασφαλίσεων

Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και, επίσης, παράγοντα στρατηγικού ενδιαφέροντος της μελλοντικής ανάπτυξής της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις αφήνουν το θετικό «αποτύπωμά» τους στις λειτουργίες και στο παραγωγικό αποτέλεσμα του πρωτογενούς τομέως, ενώ εγγυώνται ακόμη καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές. Όμως, οι κίνδυνοι που τον απειλούν παραμένουν υψηλοί και μάλιστα τον καθιστούν ευάλωτο σε φυσικά και καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης και έκτασης, καθώς και στις παρενέργειές τους. Οι εν λόγω κίνδυνοι (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και παγετός,…) καθίστανται ολοένα και πιο ορατοί και συχνά επαναλαμβανόμενοι, αφού η κλιματική αλλαγή τους επιτείνει και καθιστά τις επιπτώσεις τους ανυπολόγιστες. Επομένως, οι Ασφαλίσεις κατά κινδύνων που απειλούν την Αγροτική παραγωγή και ευρύτερα την παραγωγή του πρωτογενούς τομέως, αποτελούν πια μεγάλη αναγκαιότητα και χρειάζεται να εισέλθουν ακόμη πιο πολύ στο «ρεπερτόριο» των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρώναναπτύσσει τους προαναφερόμενους κινδύνους σε βάθος, αναλύει τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή, στο εισόδημα και στην περιουσία των απασχολουμένων, παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των αγροτικών ασφαλιστικών προϊόντων και προτείνει τρόπους σωστής και πειστικής προσέγγισης των δυνητικών πελατών αγροτικών ασφαλίσεων, υψηλού ενδιαφέροντος.

 Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

 • Ο Πρωτογενής Τομέας και οι Συνιστώσες του
 • Είδη Κινδύνων
 • Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων
 • Ασφάλιση και Αντασφάλιση
 • Συστήματα Αγροτικής Ασφάλισης
 • Ορισμοί και Έννοιες – Καταστροφή, Κρίση, Συμφορά
 • Πλεονεκτήματα της Αγροτικής Ασφάλισης
 • Λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 • Θεμελιώδη Μεγέθη της Ελληνικής Γεωργίας
 • Συμβολαιακή Γεωργία
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
 • Η Οργάνωση της Αλυσίδας Τροφίμων στη Γεωργία
 • Χαρακτηριστικά των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Αγροτική Ασφάλιση στην Ελλάδα
 • Ο Ρόλος του Δημόσιου Τομέα και Ακάλυπτες Περιοχές
 • Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Φυτική Παραγωγή
 • Ζωικό Κεφάλαιο
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
 • Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμολόγηση
 • Προϋποθέσεις για την Ανάληψη του Κινδύνου
 • Ευκαιρίες Πωλήσεων, Ανάπτυξη Επιχειρηματολογίας Πωλήσεων, Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Αγροτικών Ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών,έμφαση θα δοθεί σεεπιλεγμένα casestudies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Αγροτικών Ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και εταιριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις Αγροτικές Ασφαλίσεις.
 • Στελέχη των Τομέων Underwriting, που επιθυμούν να διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στην αξιολόγηση σχετικών κινδύνων.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, ProductManagement, ProductDevelopmentκαι ProductEngineering που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των Αγροτικών Ασφαλίσεων.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδωνπου επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά αγροτικών ασφαλίσεων και να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα δανείων σε επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Επαγγελματίες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως δικηγόρους και πραγματογνώμονες,  που οι εργασίες τους συσχετίζονται με το περιβάλλον του πρωτογενούς τομέως της οικονομίας.
 • Αγρότες και επιχειρηματίες αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους χρηστικής ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων:

 • Κατανόηση της λειτουργίας του Αγροτικού Τομέως, της οργάνωσής του και των κινδύνων που τον απειλούν.
 • Εξοικείωση με τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και τις μορφές συστημάτων Αγροτικών Ασφαλίσεων.
 • Εμπλουτισμός εμπειριών και εμβάθυνση γνώσεων στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Αγροτικές Ασφαλίσεις.
 • Απόκτηση συστηματικής τεχνογνωσίας αξιολόγησης και ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων του αγροτικού τομέως της οικονομίας.
 • Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τεκμηριωμένης θεματολογίας υπέρ των Αγροτικών Ασφαλίσεων, προς τον σκοπό της αποτελεσματικής προβολής, προώθησης και πώλησής τους.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι οκος Νίκος Κοντοβουνήσιος,  εμπειρότατο στέλεχος της Ασφαλιστικής Αγοράς, με σημαντικές παραστάσεις στην αξιολόγηση ειδικών ασφαλιστικών κινδύνων και υψηλή εξειδίκευση στην αξιολόγηση και ανάληψη κινδύνων αγροτικών ασφαλίσεων. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 στην ασφαλιστική εταιρία ΦΟΙΝΙΞ Γενικές Ασφάλειες της Ελλάδος και έκτοτε έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες ασφαλιστικές, αλλά και μεσιτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Μεταξύ των εταιριών αυτών αναφέρονται, ενδεικτικά, οι Όμιλοι ERGO, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και INTERAMERICAN. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάληψη μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, αλλά και ειδικών κινδύνων. Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων Επιτροπών της Ε.Α.Ε.Ε., όπως ενδεικτικά των Επιτροπών Περιουσίας και Μεταφορών. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Προσκεκλημένη Guest Speaker είναι η καΈφη Κοκορέλη, επίκεφαλήςτου Τομέως Αγροτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance του Ομίλου INTERAMERICAN, μέλους του Ομίλου Achmea. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor’ sinBankingandInsurance και έχει αποφοιτήσει από το 2ετες πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του ΕΙΑΣ. Κατά την εργασιακή διαδρομή της στον Όμιλο INTERAMERICAN, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Κόστος Συμμετοχής

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100ανά συμμετοχή

 Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον FlashPlayer. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 • Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τρίτη και Πέμπτη, 16 και 18 Απριλίου 2019, 16:00-19:20

Σας γνωρίζουμε ότι στο προαναφερόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, από την Εταιρεία μας _______________ θα συμμετάσχουν οι εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

Διοικητικό  Ασφ/κός     Άλλη

Στέλεχος   Διαμ/τήςΙδιότητα

 

e-mail

 

τηλ.

  Φυσική

   Τάξη

Webinar

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

α. Η συμμετοχή Εκπαιδευομένων στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα ή Σεμινάρια του Ινστιτούτου κατοχυρώνεται με την υποβολή της παρούσας Αίτησης Συμμετοχής και της εμπρόθεσμης καταβολής των διδάκτρων, σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

ALPHA BANK: 114-00-2786006633           EΘΝΙΚΗ: 142/48003627     

IBAN: GR8301401140114002786006633        IBAN: GR6501101420000014248003627

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298                    EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956    

IBAN: GR6801720320005032013025298IBAN: GR4002601410000470200566956

 

Εναλλακτικά, τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν μέσω πιστωτικής κάρτας ή μετρητών στα Γραφεία του ΕΙΑΣ.

β. Στο καταθετήριο είναι απαραίτητο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό σας ή η εταιρεία σας, καθώς και ο τίτλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου.

γ. Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να αποστέλλεται στο e- maileiasinfo@eias.gr ή στον αρ. fax 210 9219917.

δ. Το Ινστιτούτο μας επιστρέφει καταβληθέντα δίδακτρα στην περίπτωση ακύρωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου και, ακόμη, στην περίπτωση υποβολής έγγραφου σχετικού αιτήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της έναρξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου. Σε άλλη περίπτωση, το Ινστιτούτο μπορεί να διευκολύνει και να συμψηφίσει καταβληθέντα δίδακτρα σε άλλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ή Σεμινάριο του ενδιαφέροντος του αιτούντος.

ε. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον τύπο του παραστατικού που επιθυμείτε, ως εξής:

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ:

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ __ _ _ _  _ _ _ _ _

 

ΑΦΜ:                   ΔΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                          ΠΟΛΗ:                                          Τ.Κ.:
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                FAX:                                  ΕΜAIL:

Είσθε Μέλος της ALUMNISOCIETY ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.:         ΝΑΙ          ΟΧΙ   
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στις προβλέψεις του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation) και αξιοποιεί τα προαναφερόμενα στοιχεία αποκλειστικώς και μόνον υπέρ των σκοπών εκπαιδευτικής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των σπουδαστών και αποφοίτων του.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*