Οι MEGA BROKERS αναζητούν Τεχνικό Διευθυντή

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας για την θέση του Τεχνικού Διευθυντή:

Περιγραφή/Description

Η MEGA BROKERS SA είναι η μεγαλύτερη μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων στην Ελλάδα με εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο για πάνω από 2 δεκαετίες επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της Τεχνικό Διευθυντή.

Ρόλος/Job role

Η εταιρεία αναζητά να εντάξει στο προσωπικό της δραστήρια και δυναμικά στελέχη. Οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνουν:

 • Επικαιροποίηση και εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείας
 • Παρακολούθηση και παροχή πληροφοριών στη Διοίκηση για συγκεκριμένους δείκτες (προϋπολογισμός vs απολογισμός), έσοδα, έξοδα και κέρδη.
 • Επίβλεψη του συνόλου των τεχνικών τμημάτων της εταιρείας
 • Επίβλεψη και βελτίωση των λειτουργικών συστημάτων, διαδικασιών και ελέγχων
 • Συνεργασία με όλα τα Τμήματα τις εταιρίας για τη συνεχή βελτίωση και επίτευξη των στρατηγικών στόχων και δραστηριοτήτων της εταιρίας
 • Έρευνα των νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών μεθόδων απόδοσης
 • Επίβλεψη/επιτήρηση προσωπικού για την καταλληλότητά του ως προς τα πρότυπα της εταιρίας και τη θέση που εκτελούν. Καθορισμός και διαχωρισμός καθηκόντων του προσωπικού και παρακολούθηση – μέτρηση της απόδοσης του προσωπικού
 • Παρακολούθηση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων της εταιρείας
 • Έγκαιρη, επαγγελματική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών της εταιρίας και την εκπόνηση μιας στρατηγικής για τη βελτίωσή της εάν αυτό κριθεί απαραίτητο
 • Παρακολούθηση, διαχείριση, ανάλυση και ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας όλων των λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρίας

Απαιτούμενες Ικανότητες

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση μεσιτικής ή πρακτορειακής, ή ασφαλιστικής εταιρείας. Ικανότητες που ζητούνται μεταξύ άλλων είναι:

 • Συντονισμός ομάδας και παραγωγικός καταμερισμός εργασιών
 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Γνώση των δραστηριοτήτων εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
 • Άριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά.
 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση του MS Office.
 • Θετική στάση, στρατηγική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός, οργάνωση και λήψη αποφάσεων,
 • Ηγετικές ικανότητες και ικανότητα θετικής επιρροής προς τους άλλους

Τι Προσφέρουμε

Σε ανταμοιβή των παραπάνω η Mega Brokers προσφέρει

 • Μόνιμη και σταθερή εργασία.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητες που διαθέτει ο υποψήφιος.
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Σύγχρονο και άνετο περιβάλλον εργασίας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*