«Στυλώνει τα πόδια» το ΔΣ του ΥΓΕΙΑ

Το χαμηλό τίμημα αποτέλεσε τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ, που γνωμοδότησε αρνητικά για την κατατεθείσα δημόσια πρόταση της Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών για την απόκτηση του 30% των μετοχών της εταιρίας.

Σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση μετά και την αξιολόγηση και εκτίμηση από τον ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, «το προτεινόμενο αντάλλαγμα των 0,45 ευρώ ανά μετοχή δεν κρίνεται εύλογο και δίκαιο από χρηματοοικονομικής απόψεως». Μάλιστα, κρίθηκε ότι «είναι σημαντικά κατώτερο του κατωτάτου ορίου του εύλογου εύρους τιμών που προσδιορίσθηκε μεταξύ 0,64 και 0,78 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις ακολουθηθείσες από το Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο μεθόδους αποτίμησης, και συγκεκριμένα κατώτερο κατά 29,69% του κατωτάτου ορίου του εύρους αυτού».

Στην αρνητική γνωμοδότηση του ΔΣ του ΥΓΕΙΑ συνέβαλαν και οι δηλώσεις από την πλευρά της εταιρίας «Αποστολόπουλος Συμμετοχών» για τους επιχειρηματικούς στόχους, οι οποίες κρίθηκαν «γενικές θεωρήσεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία χωρίς συγκεκριμένες αναφορές στην ίδια».

Διευκρινίζεται παράλληλα πως, αφού η MIG (που ελέγχει το περίπου 70%) δεν προτίθεται να προβεί στη μεταβίβαση καμίας μετοχής, «η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται να επηρεάσει τον έλεγχο της εταιρείας».

«Συνεπώς, καθώς  η  Εταιρεία  θα  εξακολουθεί  να ελέγχεται από τη MIG, η τυχόν επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν αναμένεται να  επηρεάσει το   σύνολο   των   συμφερόντων   της   Εταιρείας (περιλαμβανομένων των  συμφερόντων  των  εργαζομένων),τα  στρατηγικά σχέδια  του  Προτείνοντος  για  την  Εταιρεία  ή  την  απασχόληση  στους  χώρους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*