Ποιες είναι οι 10 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές

της Ελενας Ερμείδου

Στα 483.479 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά ασφάλιστρα των δέκα μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών το 2015,  καταγράφοντας άνοδο 7,8% συγκριτικά με το 2014. Στην λίστα των 10 μεγαλυτέρων ασφαλιστικών βρίσκεται και η MAPFRE, σύμφωνα με το Fundación MAPFRE

Την πρώτη θέση κατέχει η ΑΧΑ με συνολικά ασφάλιστρα 91,938. εκατομμύρια ευρώ, την δεύτερη θέση η Allianz με 76,723 εκατ. ευρώ, την τρίτη η Generali  με 74,165 εκατ. ευρώ, την τέταρτη η Prudential με 50,642,. την πέμπτη θέση η Zurich με 43,917, την έκτη η Talanx με 31,799 εκατ. ευρώ την έβδομη η CNP ASSURANCES με 31,329 την όγδοη η CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES με 30,369 εκατ. ευρώ την ένατη και δέκατη η Aviva και Mapfre με 30,285 εκατ. ευρώ και 22,312 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

 

Οι 10 μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί ασφαλιστικοί όμιλοι σε επίπεδο ασφαλίστρων το 2015

 

Ομιλος

 

Κράτος

Συνολικά ασφάλιστρα
2014 2015 %

Μεταβολή

1 AXA France 86,267 91,938 6.6
2 ALLIANZ Germany 73,883 76,723 3.8
3 GENERALI Italy 70,430 74,165 5.3
4 PRUDENTIAL United Kingdom 40,902 50,642 23.8
5 ZURICH Switzerland 39,494 43,917 11.2
6 TALANX Germany 28,994 31,799 9.7
7 CNP ASSURANCES France 30,536 31,329 2.6
8 CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES France 29,377 30,369 3.4
9 AVIVA United Kingdom 26,996 30,285 12.2
10 MAPFRE Spain 21,816 22,312 2.3
Σύνολο και για τους 10 448,694 483,479 7.8

Η άνοδος επετεύχθη παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία. Σημαντικός παράγων ο οποίος επέδρασε στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ασφαλιστικών τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας ήταν οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η υποτίμηση του ευρωνομίσματος αλλά και η ισοτιμία των νομισμάτων της Λατινικής Αμερικής απέναντι στο δολάριο των ΗΠΑ και την Βρετανική Στερλίνα.

Κλάδος Γενικών Ασφαλειών

Σύμφωνα Fundación MAPFRE στο κλάδο Γενικών Ασφαλειών: την πρώτη θέση κατέχει η Allianz, την δεύτερη και τρίτη η ΑΧΑ, και Zurich, την τέταρτη, πέμπτη και έκτη η Generali, Talanx και Mapfre αντίστοιχα. Ακολουθούν οι Aviva, covea, Ergo, RSA.

To σύνολο των ασφαλίστρων και των δέκα αυτών ασφαλιστικών το 2015 διαμορφώθηκε στα 271,741 εκατ. ευρώ έναντι 203,947 το 2014 σημειώνοντας άνοδο 6,8%.

 

Οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί όμιλοι Γενικών Ασφαλειών το 2015 σε επίπεδο μεικτών ασφαλίστρων 

 

No.

 

Ομιλος

 

Κράτος

Ασφάλιστρα Γενικών Ζημιών
2014 2015 %

Μεταβολή

1 ALLIANZ Germany 48,322 51,597 6.8
2 AXA France 32,872 34,931 6.3
3 ZURICH Switzerland 27,558 30,812 11.8
4 GENERALI Italy 20,618 20,868 1.2
5 TALANX Germany 15,845 17,732 11.9
6 MAPFRE Spain 16,370 17,441 6.5
7 AVIVA United Kingdom 11,141 12,070 8.3
8 COVÉA France 11,171 11,573 3.6
9 ERGO Germany 11,150 11,310 1.4
10 RSA United Kingdom 9,090 9,473 4.2
Σύνολο για τους 10
203.947 271.741 6.8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*