Απολογισμός δράσης των «ράμπο» της υγείας

Τη συνοπτική έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με αυτήν, κατά τη διάρκεια του 2015 ο Φορέας εξέδωσε 499 εντολές ελέγχου που αφορούσαν σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, διενέργεια ΕΔΕ, προκαταρκτικής εξέτασης, πειθαρχικής ανάκρισης, έρευνας, καταλογισμού, καθώς και συμπληρωματικού ελέγχου σε προηγούμενη υπόθεση. Παράλληλα, το 2015 διερευνήθηκαν πλέον των 100 υποθέσεων.

Για όλα τα προαναφερόμενα, το ΣΕΥΥΠ εξέδωσε συνολικά 234 εκθέσεις ελέγχου (πορίσματα).

Δείτε τις σημαντικότερες υποθέσεις: 02.SOEEEkthesi2015 (σελ. 33-36).

Την ίδια ώρα, τροχοπέδη στο έργο του ΣΕΥΥΠ αναδεικνύονται οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και σε σύγχρονα τεχνικά μέσα.

Η υπηρεσία ζητά συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες αποτελούν –όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση– προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Μεταξύ αυτών αναφέρεται η ανάγκη για νέα προκήρυξη filesεπιθεωρητών και στελέχωση του ΣΕΥΥΠ με επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, η πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου, η προμήθεια Η/Υ για όλους τους επιθεωρητές και η επάρκεια των τεχνικών υποδομών. Το ΣΕΥΥΠ ζητά επίσης την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, την ολοκλήρωση πληροφοριακού συστήματος για όλο την υπηρεσία και τη μηχανογράφηση της Γραμματείας με ενιαίο τρόπο για όλους τους Τομείς.

Παράλληλα, με τα ανωτέρω, επισημαίνεται η ανάγκη για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων για τη συνεχή ενημέρωση – εκπαίδευση των επιθεωρητών και η συμμετοχή των επιθεωρητών σε σεμινάρια /συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*