Έγκριση οδηγίας για την εταιρική δέουσα επιμέλεια στον τομέα της αειφορίας (CSDDD)

Σε συνέχεια των υπ’ αρ. 24 204/1.9.2022 και 24 357 Εγκυκλίων της ΕΑΕΕ σχετικά με το θέμα της επικεφαλίδας, η ΕΑΕΕ γνωστοποιεί ότι στις 24 Μαΐου 2024 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την οδηγία για την εταιρική δέουσα επιμέλεια στον τομέα της αειφορίας.

Ορισμένα κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Μάλτα, και Σλοβακία) απείχαν από την ψηφοφορία, ενώ τα υπόλοιπα ψήφισαν υπέρ. Το κείμενο είχε προηγουμένως εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 24 Απριλίου 2024.

Η νέα νομοθετική πράξη, αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο ετών προκειμένου να μεταφέρουν την οδηγία στην εσωτερική νομοθεσία τους.

Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά από τις εταιρίες της ΕΕ, ανάλογα με το μέγεθός τους, συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών από τρίτες χώρες, οι οποίες επιτυγχάνουν τα ίδια όρια κύκλου εργασιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα όρια κύκλου εργασιών και ο αριθμός εργαζομένων, ως κριτήρια υπαγωγής στην οδηγία έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ελάχιστος ο αντίκτυπος για την ελληνική ασφαλιστική αγορά.