Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης πραγματογνωμόνων, εκτιμητών, διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου  

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR LOSS ASSESMENT 

AND CLAIMS ADJUSTMENT

Σε επιστημονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  ως προς την παρουσίαση του εξειδικευμένου έργου ασφαλούς οδήγησης RARE σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, 

από την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023

Περιγραφή και Θεματολογία

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’, Ασφαλιστικά Θέματα  

1η Θεματική Ενότητα 

 • Η νομοθεσία ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου  
 • Οι συμπληρωματικές καλύψεις
 • Επανεισπράξεις Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτου
 • Η ασφαλιστική απάτη στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου
 • Οι διατυπώσεις απόκτησης της ιδιότητας του Πραγματογνώμονα
 • Οι ευθύνες του Πραγματογνώμονα
 • Η αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης
 • Πράσινη Κάρτα

2η Θεματική Ενότητα  

 • Βασικές Αρχές κλάδου Αυτοκινήτου
 • Κανόνες σωστής Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Τρόποι λειτουργίας Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Πραγματογνώμονα
 • Ικανότητα διενέργειας Πραγματογνωμοσύνης
 • Πραγματογνωμοσύνη από την πλευρά του Underwriter
 • Επικοινωνία κατά τη διαπραγμάτευση
 • Φιλικός Διακανονισμός
 • Διαχείριση και διακανονισμός φακέλου Ζημιάς
 • Προκύπτοντα προβλήματα και μεθοδολογία επίλυσης 

ΜΕΡΟΣ Β’, Τεχνικά Θέματα  

 • Ο ρόλος του Πραγματογνώμονα 
 • Βασικές αρχές επισκευής (φανοποιΐας – βαφής) 
 • Εκτίμηση ζημίας 
 • Προ-ασφαλιστικός έλεγχος 
 • Επιστημονική αποκάλυψη απάτης 
 • Οδική ασφάλεια 
 • Κανονισμός ADR
 • Μέθη και τοξικές ουσίες στην οδήγηση 
 • Δοκιμές σύγκρουσης (Crash Tests) 
 • Επιστημονική διερεύνηση του ατυχήματος
 • Φωτεινή σηματοδότηση, Κόμβοι 
 • Ταχογράφος οχημάτων 
 • Ψηφιακή αναπαράσταση ατυχήματος

ΜΕΡΟΣ Γ’, Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

 • Διεθνή Πρότυπα, μελέτη περιπτώσεων

  

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί.

Μαθησιακό μοντέλο 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καλύπτει τόσο το θεωρητικό και νομικό πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας της ασφάλισης και αποζημίωσης του κλάδου αυτοκινήτων, της πραγματογνωμοσύνης, της εκτίμησης και του Διακανονισμού Ζημιών, όσο και τις πρακτικές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούν οι ανάλογες επαγγελματικές ιδιότητες. Προσφέρει εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση, ενώ παρέχει απαντήσεις σε εξειδικευμένα θέματα ή προβλήματα του Κλάδου Αυτοκινήτου δια μέσου πολλών και ρεαλιστικών case studies (μελετών περιπτώσεων), διαδραστικών videos και αναπαραστάσεων τροχαίων ατυχημάτων. Αυτές οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία που πραγματεύονται οι εκπαιδευτικές ενότητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και εμφανιζόμενα προβλήματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Διοικητικά Στελέχη του ευρύτερου Κλάδου Αυτοκινήτου των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους στην Πραγματογνωμοσύνη, την Εκτίμηση και τον Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, προς όφελος της επαγγελματικής κατάρτισής τους και της σταδιοδρομίας τους. 

β) Πραγματογνώμονες, Διοικητικά Στελέχη Motor Underwriting και  Στελέχη Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν την επαγγελματική τεχνογνωσία τους, να την επικαιροποιήσουν περαιτέρω και να την εξειδικεύσουν, ενισχύοντας έτσι ακόμη πιο πολύ την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

γ) Στελέχη Εταιρειών Οδικής Βοήθειας, τόσο του Διοικητικού Συστήματος, όσο και του Συστήματος Οδηγών, Μηχανικούς Αυτοκινήτων και Τεχνικούς ή στελέχη οργανωμένων Συνεργείων Αυτοκινήτου, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους επάρκεια, τεχνική και ευρύτερη.  

δ) Ενδιαφερομένους να απασχοληθούν στην Πραγματογνωμοσύνη, στην Εκτίμηση και στον Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, στο πλαίσιο των εμφανιζόμενων αναπτυξιακών προοπτικών των εν λόγω επαγγελματικών ιδιοτήτων. 

ε) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και επιθυμούν να διευρύνουν τις παραστάσεις τους και να εξειδικευτούν περαιτέρω στις διαστάσεις αυτές του ενδιαφέροντός τους. 

 Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών ανάπτυξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε στελέχη του ευρύτερου τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, ως σημαντικός παράγοντας ευελιξίας και απασχολησιμότητας, περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονης, άρτιας, εφαρμοσμένης, επιστημονικής και συστηματικής επαγγελματικής τεχνογνωσίας Πραγματογνωμοσύνης, Εκτίμησης και Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου σε στελέχη που ήδη ασκούν σχετικά εργασιακά καθήκοντα και επιθυμούν να προάγουν την απόδοση της εργασίας τους ακόμη πιο πολύ. Επίσης, το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει αυτήν την επαγγελματική τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας και σε στελέχη του ευρύτερου τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, του Κλάδου Αυτοκινήτου και των ενδιαφερομένων να απασχοληθούν στους τομείς Πραγματογνωμοσύνης, Εκτίμησης και Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου, με προφανή οφέλη στην επαγγελματική προοπτική, στην ευελιξία απασχόλησης και στην απόδοση της εργασίας τους.  

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR LOSS ASSESSMENT and CLAIMS ADJUSTMENT 

 Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR LOSS ASSESMENT AND CLAIMS ADJUSTMENT, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας. 

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του Προγράμματος 

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας, ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους, εξειδίκευσής τους στο θεματικό αντικείμενο και διαμόρφωσης ανταγωνιστικών όρων περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξής τους.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.  

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι άριστα καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι στα θεματικά αντικείμενα ευθύνης τους. Διαθέτουν επιστημονική επάρκεια, πολυετή εφαρμοσμένη εμπειρία και διδακτική αριστεία επί τη βάσει των αξιολογικών κριτηρίων ISO 9001 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. 

Αναλυτικά, στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:

Ο κος Φώτης Ζέρβας, Διευθυντής Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου και Λοιπών Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ. Ο κος Ζέρβας είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις των Τομέων Ζημιών Αυτοκινήτου, claims management and adjustment, ενώ είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου και, επίσης, της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ελληνικού Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού.

Ο κος Πέτρος Κωνσταντινίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οχημάτων και Κινητήρων του Πολυτεχνείου Βελιγραδίου, διατελέσας Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής πολυεθνικών Εταιρειών Αυτοκινήτων, Ειδικός Πραγματογνώμων (Τ.Ε.Ε. και ADR), Δικαστικός Πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Αθηνών, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Ερευνητής Βλαβών & Αστοχίας Υλικών, Αντιπρόεδρος της ΕVU Greece (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας & Ανάλυσης Ατυχημάτων), Επιστημονικός Συνεργάτης και Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, με εξειδίκευση επί θεμάτων Αυτοκινήτου.

Ως προσκεκλημένος guest speaker, ο κος Σωτήρης Καρκαλάκος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάκτωρ (Ph.D.) του University of Illinois at Urbana Champaign και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (M.Sc.) του Florida Atlantic University, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο κος Καρκαλάκος είναι Μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανταγωνισμού και Επισκέπτης Καθηγητής του University of Illinois at Urbana Champaign, ενώ έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Exeter και Keele της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και στο Πανεπιστήμιο DePaul των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επιστημονικό του έργο φιλοξενείται και δημοσιεύεται στον έγκριτο ακαδημαϊκό τύπο, ελληνικό και διεθνή, ενδεικτικά στις επιστημονικές εκδόσεις  European Economic Review, Canadian Journal of Economics, Regional Science and Urban Economics και International Journal of FInance and Economics. Ο κος Καρκαλάκος διαθέτει σημαντική εργασιακή και συμβουλευτική εμπειρία σε αξιοπρόσεκτους Οργανισμούς και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €330 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150 

Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Οι συνάδελφοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, μπορούν να τα αποπληρώσουν σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023.

 Σε περιβάλλον webinar 

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 • Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*