Διαγωνισμός για την κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων της Περ. Ενότητας Άρτας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει προς τους ασφαλιστές η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,  απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2023, συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€).

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πλαίσιο της παρούσης, δύναται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (1ος ΟΡΟΦΟΣ) ΑΡΤΑ Τ.Κ.:47132 μέχρι τις 18/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών, δημόσια, παρουσία των συμμετασχόντων ή νομίμων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυμούν. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την υπηρεσία ως εκπρόθεσμες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*