Παρέμβαση Ευρωπαίων ασφαλιστών για τα πρόστιμα του GDPR

Η Insurance Europe συμμετείχε σε διαβούλευση που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον υπολογισμό των διοικητικών προστίμων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να δημιουργηθεί μια εναρμονισμένη βάση από την οποία μπορεί να γίνεται ο υπολογισμός των διοικητικών προστίμων σε μεμονωμένες περιπτώσεις από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Ενώ το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό, δεν καθιστούν το επίπεδο των προστίμων πιο προβλέψιμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 του GPDR, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιβολή αποτελεσματικού, αποτρεπτικού και αναλογικού προστίμου. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, ωστόσο, για τους σκοπούς του υπολογισμού του κύκλου εργασιών μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η εποπτική αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα ασφάλιστρα.

Αυτό δεν είναι σύμφωνο με τα πιο πρόσφατα λογιστικά πρότυπα που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αναφέρεται σε ανακοίνωση. Για παράδειγμα, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 17 — Ασφαλιστικά Συμβόλαια, αναφέρει ότι οι πληροφορίες για τα έσοδα από την ασφάλιση δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ποσά που ο ασφαλιστής υποχρεούται να πληρώσει στον λήπτη της ασφάλισης ανεξάρτητα από το αν συμβαίνει το ασφαλισμένο γεγονός (π.χ. το λεγόμενο επενδυτικό στοιχείο). . Αυτά τα ποσά που αντιπροσωπεύουν την επένδυση του αντισυμβαλλομένου (π.χ. το αποταμιευτικό στοιχείο μιας κληρονομικής ασφάλισης ζωής) πρέπει να εξαιρεθούν από τα έσοδα στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

Μέσω αυτής της ρητής απαίτησης, το IASB, διαδραματίζοντας τον ρόλο του παγκόσμιου ρυθμιστή προτύπων στον τομέα της διεθνούς λογιστικής, έχει εξασφαλίσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς από τους ασφαλιστές έναντι εταιρειών από άλλους τομείς.

Ως εκ τούτου, η Insurance Europe ενθαρρύνει την EDPB να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ώστε να λάβει υπόψη τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται από το IASB.