Metlife – Α. Τζουανάκη: Οι εταιρείες αναμένεται να στραφούν σε προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων

Αναστασία Τζουανάκη, CFO της MetLife Ελλάδος

 

Για το ρόλο του σύγχρονου οικονομικού διευθυντή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες μιλά στο iw η κα Αναστασία Τζουανάκη, CFO της MetLife Ελλάδας. Η επικεφαλής της οικονομικής διεύθυνσης αναφέρει ότι ο CFO πρεπει να διασφαλίσει πως οι στόχοι της εταιρείας αποτυπώνονται στα μεγέθη της και πως διανέμονται με τον βέλτιστο τρόπο για την υλοποίηση τους. Βασικά σημεία που επισήμανε σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς και το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο είναι:

:

  • Η φορολογική αβεβαιότητα θέτει σε πολύ δυσχερή θέση την αγορά τόσο σε θέματα φορολογικού προγραμματισμού αλλά και οικονομικού πλάνου
  • Οι εταιρείες αναμένεται να στραφούν σε προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων
  • Η συγκέντρωση της ρευστότητας σε ελληνικές τράπεζες,επιβαρύνει όμως σημαντικά τις ανάγκες σε κεφάλαια

 

 

 

  1. Πως συμβάλλει ο CFO στη διαμόρφωση της στρατηγικής μίας εταιρείας;

 

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του CFO έχει διευρυνθεί σημαντικά πέρα από τα στενά πλαίσια λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης και αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής.

 

Ο CFO συνεργάζεται με τα υπόλοιπα στελέχη της Διοίκησης και βοηθά στην επιλογή των στρατηγικών της στόχων, αξιολογώντας τη βιωσιμότητα των διαφορετικών επιλογών και δίνοντας τη δική του προοπτική.

Στα πλαίσια του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος, κρίνεται αναγκαίο να αναλαμβάνει την ευθύνη σημαντικών Projects που δεν άπτονται απαραίτητα των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Διεύθυνσης.

 

Είναι ένας εξαιρετικά απαιτητικός ρόλος καθώς πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το βασικό του ρόλο στη διαδικασία του οικονομικού σχεδιασμού, και να διασφαλίσει ότι τόσο οι στρατηγικές επιλογές – στόχοι είναι εμφανείς στα μεγέθη του επιχειρηματικού πλάνου αλλά και οι απαιτούμενοι πόροι αφιερώνονται στην επίτευξη των στόχων αυτών.

 

  1. Πως πρέπει να λειτουργήσουν πλέον οι ασφαλιστικές στο δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται;

 

Το επενδυτικό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στο οποίο λειτουργούμε θέτει σε αμφισβήτηση το παραδοσιακό ασφαλιστικό προϊόν ζωής εγγυημένων αποδόσεων καθώς δεν μπορούν να διασφαλιστούν οι υψηλές αποδόσεις του παρελθόντος.

 

Επίσης, οι χαμηλότερες αποδόσεις έχουν μειώσει σημαντικά τα έσοδα των ασφαλιστικών εταιρειών γενικότερα.

 

Αναμένεται λοιπόν οι ασφαλιστικές εταιρείες να στραφούν σε προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα οποία παράλληλα ικανοποιούν τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών τους.

 

  1. Πως θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις από τη νέα φορολογική πολιτική και τους νέους φορολογικούς συντελεστές; 

 

Είναι προφανής η δυσμενής επίδραση των αυξημένων φορολογικών συντελεστών στα κέρδη των επιχειρήσεων. Η αβεβαιότητα όμως που δημιουργεί το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο επιτείνει τις δυσκολίες.

 

Ιδιαίτερα για τις ασφαλιστικές, με την κατάργηση του Νόμου 400 και την εφαρμογή του νέου νόμου για το Solvency II, και παρά τις προσπάθειες της ΕΑΕΕ, δεν υπάρχει ακόμη φορολογικό πλαίσιο για την τρέχουσα χρήση (2016) και μεταγενέστερα.

 

Αυτή η φορολογική αβεβαιότητα μας θέτει σε πολύ δυσχερή θέση τόσο σε θέματα φορολογικού προγραμματισμού αλλά και οικονομικού πλάνου, γεγονός που ενισχύεται από την έλλειψη φορολογικών κινήτρων στα ασφαλιστικά προϊόντα.

4. Ποια είναι η σχέση σας με τα ασφαλιστικά προγράμματα-προϊόντα;

 

Η εμπλοκή του Οικονομικού Διευθυντή στη διαμόρφωση των ασφαλιστικών προγραμμάτων – προϊόντων έγκειται κυρίως στη διασφάλιση των στόχων κερδοφορίας και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων τους.

 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας και ποικιλότητας των καινούριων προϊόντων  απαιτείται παραγωγική συνεργασία με τους Υπεύθυνους αναλογιστές αλλά και τη Διεύθυνση Πωλήσεων προκειμένου να διασφαλιστούν οι στόχοι της εταιρείας.

 

  1. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικονομικοί διευθυντές των επιχειρήσεων με τα καινούργια πρότυπα Solvency II;

 

Το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας έχει αυξημένες απαιτήσεις για την ορθή διακυβέρνηση, πολυπλοκότερους υπολογισμούς απαιτήσεων – υποχρεώσεων και εποπτικών κεφαλαίων, καθώς και αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η Οικονομική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για σημαντικό μέρος των απαιτήσεων αυτών απολογιστικά, αλλά πρέπει να λειτουργεί και προληπτικά ώστε να συνυπολογίζεται η ποιοτική και ποσοτική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια στις αποφάσεις της Διοίκησης για προϊόντα, πωλήσεις ή επενδύσεις.

 

Δυο ενδεικτικά παραδείγματα που απεικονίζουν την επίδραση καθημερινών επιχειρηματικών αποφάσεων είναι τα εξής: Η τυχόν συγκέντρωση της ρευστότητας σε ελληνικές τράπεζες, που είναι πολύ λογική για μια εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, επιβαρύνει όμως σημαντικά τις ανάγκες σε κεφάλαια καθώς και η επένδυση σε εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους ΕΕ επιβαρύνει τις απαιτήσεις σε κεφάλαια έναντι αντίστοιχων κυβερνητικών ομολογιακών τίτλων.

 

 

  1. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις των νέων κανόνων στα αποτελέσματα χρήσης των ασφαλιστικών εταιρειών; 

 

Το νέο πλαίσιο υιοθετήθηκε για τον υπολογισμό των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων και δεν επηρεάζει άμεσα τα αποτελέσματα χρήσης καθώς αυτά υπολογίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) .

 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές έμμεσες σημαντικές επιδράσεις στην κερδοφορία των εταιρειών λόγω των αλλαγών που ενδεχομένως να κάνουν εταιρείες προκειμένου να μειώσουν τις ανάγκες σε εποπτικά κεφάλαια όπως για παράδειγμα της επενδυτικής πολιτικής, της πιστωτικής πολιτικής, των προϊόντων τους, κλπ.

 

 

 

.

 

.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *