Δεν υπάρχουν συμβόλαια στην Ελλάδα της υπό πτώχευση ασφαλιστικής από τη Δανία

Σε Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο δραστηριοποιούνταν υπό το καθεστώς της «ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» προσφέροντας κυρίως ασφάλιση αυτοκινήτων και ασφάλιση αστικής ευθύνης η ασφαλιστική εταιρεία από τη Δανία, Gefion Finans A / S που κήρυξε πτώχευση.

Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουνίου 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο Ναυτικών και Εμπορικών Δικαιωμάτων της Δανίας κήρυξε την πτώχευση της Gefion Finans A / S.

Αυτό σημείωνει σε ανακοίνωση της η EIOPA, συμπληρώνοντας:

“Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων θα καλύπτει μόνο κινδύνους (εντός του πεδίου κάλυψης) στη Δανία για ασφαλιστήρια συμβόλαια που είναι γραμμένα στη Δανία. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός Δανίας πρέπει να ελέγχουν με το εθνικό τους σύστημα ασφάλισης εάν προστατεύονται οι απώλειές τους.

Η EIOPA εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η ισότιμη και επαρκής προστασία των αντισυμβαλλομένων και των αιτούντων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της απουσίας εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων εγγύησης των ασφαλίσεων σε επίπεδο ΕΕ, στο ευρύτερο πλαίσιο ανάκτησης και επίλυσης της υπόθεσης.

Για την καλύτερη προστασία των ευρωπαίων αντισυμβαλλομένων, η EIOPA στη γνωμοδότησή της για τη φερεγγυότητα II πρότεινε την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών συστημάτων εγγύησης των ασφαλίσεων, το οποίο θα πρέπει να πληροί ένα ελάχιστο σύνολο εναρμονισμένων χαρακτηριστικών και να διασφαλίζει παρόμοιο επίπεδο προστασίας των ευρωπαίων αντισυμβαλλομένων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*