ΕΑΕΕ: Στήριξη στο περιβάλλον με την συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE PROFILE

Στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωση Life Profile θα συμμετέχει για τα επόμενα 3 χρόνια η ΕΑΕΕ, ένα project που θα συνδράμει αποφασιστικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης (ELD) στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναλυτικά:

Με την με αριθμό 23692/2020 Εγκύκλιό μας, σας γνωρίσαμε ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) θα συμμετέχει για τα επόμενα τρία (3) έτη ως συνδικαιούχος Εταίρος στην υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού και συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος LIFE19 GIE/GR/001127 LIFE PROFILE με τίτλο «Promote Financial Instruments for Liability on Environment» (ή με το ακρωνύμιο «LIFE PROFILE»).

Το πρόγραμμα «LIFE PROFILE» εγκρίθηκε ως γνωστόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE Περιβάλλον 2019, στον τομέα «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) είναι ο συντονιστής Εταίρος του Έργου, στην υλοποίηση του οποίου, εκτός από την ΕΑΕΕ, συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι Εταίροι και οι ακόλουθοι έξι (6) φορείς, ήτοι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πράσινο Ταμείο,το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και η συμβουλευτική εταιρία «Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική Ε.Ε.».

Στόχος του προγράμματος «LIFE PROFILE» είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, μέσω ιδίως της επεξεργασίας, ανάπτυξης και προώθησης ενός αξιόπιστου και εύχρηστου μεθοδολογικού εργαλείου αποτίμησης/ αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου των δραστηριοτήτων (φορέων εκμετάλλευσης) που εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και του Π.Δ. 148/2009, με το οποίο ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία ELD στην ελληνική νομοθεσία.

Η ΕΑΕΕ αποφάσισε με ιδιαίτερη θέρμη και με την στήριξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της να συμμετάσχει ως Εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LIFE PROFILE» πιστεύοντας ότι η υλοποίηση του έργου αυτού θα συνδράμει αποφασιστικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης (ELD) στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*