EIAΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο αγροτικών ασφαλίσεων

Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας

 

Τρίτη και Πέμπτη, 13 και 15 Οκτωβρίου 2020, 16:00 – 19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο τομέας των Αγροτικών Ασφαλίσεων αναμένεται να ευρεθεί ακόμη υψηλότερα στις προτεραιότητες των Επιχειρήσεων της αγοράς μας, αλλά και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθώς η θέση του στην ευρωπαϊκή οικονομία ενισχύεται, ο ευαίσθητος ρόλος του στη διατροφική αλυσίδα κατοχυρώνεται, οι τεχνολογίες του εκσυγχρονίζονται διαρκώς και το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει διευκολύνει πολύ την ανάπτυξη ασφαλιστικών πρωτοβουλιών, άρα και την προοπτική των ασφαλιστικών εργασιών.

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και, επίσης, παράγοντα στρατηγικού ενδιαφέροντος της μελλοντικής ανάπτυξής της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις αφήνουν το θετικό «αποτύπωμά» τους στις λειτουργίες και στο παραγωγικό αποτέλεσμα του πρωτογενούς τομέως, ενώ εγγυώνται ακόμη καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές. Όμως, οι κίνδυνοι που τον απειλούν παραμένουν υψηλοί και μάλιστα τον καθιστούν ευάλωτο σε φυσικά και καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης και έκτασης, καθώς και στις παρενέργειές τους. Οι εν λόγω κίνδυνοι (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και παγετός,…) καθίστανται ολοένα και πιο ορατοί και συχνά επαναλαμβανόμενοι, αφού η κλιματική αλλαγή τους επιτείνει και καθιστά τις επιπτώσεις τους ανυπολόγιστες. Επομένως, οι Ασφαλίσεις κατά κινδύνων που απειλούν την Αγροτική παραγωγή και ευρύτερα την παραγωγή του πρωτογενούς τομέως, αποτελούν πια μεγάλη αναγκαιότητα και χρειάζεται να εισέλθουν ακόμη πιο πολύ στο «ρεπερτόριο» των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών αναπτύσσει τους προαναφερόμενους κινδύνους σε βάθος, αναλύει τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή, στο εισόδημα και στην περιουσία των απασχολουμένων, παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των αγροτικών ασφαλιστικών προϊόντων και προτείνει τρόπους σωστής και πειστικής προσέγγισης των δυνητικών πελατών αγροτικών ασφαλίσεων, υψηλού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

*    Ο Πρωτογενής Τομέας και οι Συνιστώσες του

*    Είδη Κινδύνων

*    Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων

*    Ασφάλιση και Αντασφάλιση

*    Συστήματα Αγροτικής Ασφάλισης

*    Ορισμοί και Έννοιες – Καταστροφή, Κρίση, Συμφορά

*    Πλεονεκτήματα της Αγροτικής Ασφάλισης

*    Λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

*    Θεμελιώδη Μεγέθη της Ελληνικής Γεωργίας

*    Συμβολαιακή Γεωργία

*    Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας

*    Η Οργάνωση της Αλυσίδας Τροφίμων στη Γεωργία

*    Χαρακτηριστικά των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

*    Αγροτική Ασφάλιση στην Ελλάδα

*    Ο Ρόλος του Δημόσιου Τομέα και Ακάλυπτες Περιοχές

*    Αντικείμενα Ασφάλισης

*    Φυτική Παραγωγή

*    Ζωικό Κεφάλαιο

*    Υδατοκαλλιέργειες

*    Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι

*    Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμολόγηση

*    Προϋποθέσεις για την Ανάληψη του Κινδύνου

*    Ανάλυση Πρωτοκόλλων Διαδικασιών (αξιολόγηση αγροτικού κινδύνου, αίτηση ασφάλισης κινδύνου, έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προσθήκες και τροποποιήσεις, αποζημιωτική πολιτική)

*    Ευκαιρίες Πωλήσεων, Ανάπτυξη Επιχειρηματολογίας Πωλήσεων, Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

·      Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και εταιριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις Αγροτικές Ασφαλίσεις.

·      Στελέχη των Τομέων Underwriting, που επιθυμούν να  διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στην αξιολόγηση σχετικών κινδύνων.

·      Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, MarketingProduct ManagementProduct Development και Product Engineering που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των Αγροτικών Ασφαλίσεων.

·      Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά αγροτικών ασφαλίσεων και να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.

·      Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα δανείων σε επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

·      Επαγγελματίες ειδικού ενδιαφέροντος,  όπως δικηγόρους και πραγματογνώμονες,  που οι εργασίες τους συσχετίζονται με το περιβάλλον του πρωτογενούς τομέως της οικονομίας.

·      Αγρότες και επιχειρηματίες αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους χρηστικής ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων:

·      Κατανόηση της λειτουργίας του Αγροτικού Τομέως, της οργάνωσής του και των κινδύνων που τον απειλούν.

·      Εξοικείωση με τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και τις μορφές συστημάτων Αγροτικών Ασφαλίσεων.

·      Εμπλουτισμός εμπειριών και εμβάθυνση γνώσεων στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις  Αγροτικές Ασφαλίσεις.

·      Απόκτηση συστηματικής τεχνογνωσίας αξιολόγησης και ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων του αγροτικού τομέως της οικονομίας.

·      Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τεκμηριωμένης θεματολογίας υπέρ των Αγροτικών Ασφαλίσεων, προς τον σκοπό της αποτελεσματικής προβολής, προώθησης και πώλησής τους.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Έφη Κοκορέλη, Επί κεφαλής του Τομέως Αγροτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance του Ομίλου INTERAMERICAN, μέλους του Ομίλου Achmea. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor in Banking and Insurance, ενώ έχει αποφοιτήσει από το διετές Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ. Κατά την εργασιακή διαδρομή της, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Κόστος συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

·            εξατομικευμένες συμμετοχές: €100

·            πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

·            εξατομικευμένες συμμετοχές: €130

·            πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

·             εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

 Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής: επισυνάπτεται

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-2

Παρακαλούμε να αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής συμπληρωμένη, σε μορφή EXCEL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*