Ασφαλιστικές: Φρένο σε διανομή μερισμάτων, επαναγορών μετοχών λόγω πανδημίας

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board – ESRB) εξέδωσε Σύσταση σχετικά με τον περιορισμό διανομών (διανομή μερισμάτων, επαναγορά κοινών μετοχών και καταβολής μεταβλητών αμοιβών) στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19, η οποία ισχύει τουλάχιστον μέχρι την 1/1/2021, και την οποία πρέπει να λάβουν υπόψη όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, συνιστάται στις οικείες αρχές να απαιτούν από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που εμπίπτουν στην εποπτική αρμοδιότητά τους (6) να απέχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021:

-διανομή μερισμάτων ή παροχή αμετάκλητης δέσμευσης για διανομή μερισμάτων

-επαναγορά κοινών μετοχών

-θέσπιση υποχρέωσης καταβολής μεταβλητής αμοιβής σε πρόσωπο που αναλαμβάνει ουσιώδη κίνδυνο,

εφόσον η εν λόγω ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας ή της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου στην Ένωση (ή σε μεμονωμένο επίπεδο όταν το χρηματοοικονομικό ίδρυμα δεν ανήκει σε όμιλο της Ένωσης) και, κατά περίπτωση, σε υποενοποιημένο ή μεμονωμένο επίπεδο.

διαβάστε αναλυτικά εδώ τη ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*