Πως θα λειτουργεί ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία

Σε διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία έως τις 13 Ιουλίου και ώρα 8 μ.μ. λόγω της επιτακτικής ανάγκης ταχείας ρύθμισης των συγκεκριμένων θεμάτων. Προτάσεις και παρατηρήσεις αναμένονται με στόχο να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)».

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται ότι:

  • Ο οργανισμός θα ελέγχει τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, τις αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας, καθώς τις Δ.Υ.ΠΕ. ως προς τη διοικητική τους λειτουργία, το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, τις δομές της ΠΦΥ. Επίσης θα προσφέρεται η δυνατότητα και στους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας να αξιολογηθούν, κατόπιν αιτήματος τους.
  • Στόχος είναι η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, αποβλέποντας στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και την ορθολογική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας της χώρας, με απώτερο σκοπό την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού.
  • Ο οργανισμός θα έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και θα ακολουθεί τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Σημειώνεται ότι θα δέχεται ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας, δωρεές, θα διαχειρίεζεται ερευνητικά κονδύλια και αναπτυξιακά προγράμματα (και από την Ε.Ε.) και τα έσοδα που προέρχονται από την παροχή των υπηρεσιών του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. (Άρθρο 10).

διαβάστε αναλυτικά για τις αρμοδιότητες, την διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια και τους δείκτες στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*