Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 2.070 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 01/08/2019, αγόρασε 2.070 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,7217 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.773,92 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει 2.070 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0075% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*