Έγκριση Ευρωκοινοβουλίου των προσωρινών συμφωνιών για την αναθεώρηση του Solvency II και της IRRD

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για τα θέματα της αναθεώρησης του Solvency II, η ΕΑΕΕ ενημέρωσε τα μέλη της ότι στις 23 Απριλίου 2024 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία, η οποία είχε επιτευχθεί τον Δεκέμβριο 2023 σε σχέση με την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας Solvency II (2009/138/ΕΚ) και την πρόταση οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (IRRD).

Η προσωρινή συμφωνία για την αναθεώρηση της οδηγίας Solvency II εγκρίθηκε με 549 ψήφους υπέρ, 56 κατά και 9 αποχές. Αντίστοιχα, η προσωρινή συμφωνία για την IRRD εγκρίθηκε με 475 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 99 αποχές. Μετά τη λήψη της τελικής έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αμφότερες οι προσωρινές ως άνω συμφωνίες θα χρειαστούν την τελική έγκριση από το Συμβούλιο, προτού δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.